2,5 дка за едно животно от породата Източнобалканска свиня

25-dka-za-edno-jivotno-ot-porodata-iztochnobalkanska-svinq (Small)

снимка: fermer.bg

Породата вече може да се гледа пасищно и в община Аврен

Обнародваха наредбата за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски. Към допустимите зони за отглеждане на породата се добавя и община Аврен, Варненско, като мотивите затова са, че тя е с дългогодишни традиции в пасищното отглеждане на Източнобалкански свине и е в естествения ареал на породата, източник /fermer.bg/.

С наредбата се добави и изричното въвеждане на минимална единица площ за отглеждане при пасищни условия на всяко животно от породата Източнобалканска свиня, а именно 2,5 дка за едно животно.
Разрешението за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски се издава за срок не по-дълъг от срока за ползване на терена. Когато пасищния район, посочен в разрешението, включва горски територии – държавна и общинска собственост, а срокът, посочен в заявлението, надхвърля календарната година, заявителят е длъжен да представи на кмета документ за платена цена за всяка календарна година, което се удостоверява с положен подпис и дата върху разрешението. Без заверката за съответната година разрешението е невалидноОтносно издадените през 2017 г. разрешителни по досегашния ред и до влизане в сила на тази наредба, са валидни за периода, за който са издадени.
Във вече действащата наредба не се допуска участие на кръстоски във възпроизводството на породата, с цел запазване чистото на породата.
Въведени са и нормативно разписани критерии, по които епизоотичните комисии в общините ще преценяват дали да позволят или не отглеждането на Източнобалканска свиня на територията на съответната община или не.
Създава се нова ал. 2:
Епизоотичната комисия към общината прави предложението, въз основа на спазване на следните критерии:
1. има налични земи (землища/територии) за пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски при спазване на изискванията на ал. 4;
2. липсва каквото и да било застрашаване на земеделски култури от унищожаване на част или цялата продукция/посеви в съседство до земите по т. 1;
3. върху земите (на землищата/териториите) по т. 1 е изградено или има възможност за изграждане на временни заграждения за източнобалканските свине и техните кръстоски;
4. при пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски в земите по т. 1 се гарантира липсата на директен или индиректен контакт с животни от други свиневъдни обекти/стада източнобалкански свине, като разстоянието между обектите трябва да бъде минимум 500 м;
5. епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по свинете е благоприятна.
При вече действащата наредба, собствениците на животновъдните обекти:
1. водят и съхраняват документация за:
а) закупените, родените в животновъдния обект, умрелите, продадените и закланите животни;
б) развъдна дейност.
2. съхраняват всички доклади от проверките, извършени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на животните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *