Категория: Провадия

В Провадия продължава работата по проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на община Провадия“

снимка: VNews.bg Продължава  изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа  до услуги за социално включване на жителите на община…