Варна получава над 1,15 млн. лв. от ПУДООС

Варна получава над 1,15 млн. лв. от ПУДООС

Отчитат втория етап от изграждането на ПСОВ Варна

Общината ще кандидатства за финансиране по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в част от кк Св. св. Константин и Елена.  Над 1,15 млн. лв. ще бъдат получени от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) за проекта, източник /Информационна Агенция Черно море/.

Предстои финално отчитане на един от успешните екологични проекти на Община Варна – изграждането на ПСОВ Варна, който е част от ОП „Околна среда 2007-2013” и се осъществи от общините Варна, Аксаково и Белослав. Стойността на проекта бе 34 454 400 лв., като са изградени нови сгради и съоръжения. Реконструирани и модернизирани са и голяма част от съществуващите стари съоръжения. С реализацията на обекта е изпълнен последният етап от реконструкцията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Достигнати са емисионните ограничения за качество на заустваните отпадъчни води по отношение на показателите: общ азот и общ фосфор. Постигната е по-добра ефективност от дейността на ПСОВ-Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайките с високотехнологични камерни филтър-преси. С въвеждането на новата технология за обезводняване на утайки с камерни филтър-преси се постигна редуциране на влажността до 60%. Това намалява обема на генерираните утайки двукратно и улеснява последващото им третиране и оползотворяване. В резултат на реализацията на този последен етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Варна са постигнати изискванията за всички агломерации с над 10 000 жители, които заустват отпадъчните си води във водоприемник, който е определен като чувствителна зона.

Подобни новини

Вашият коментар