2,5 дка за едно животно от породата Източнобалканска свиня

2,5 дка за едно животно от породата Източнобалканска свиня

снимка: fermer.bg

Породата вече може да се гледа пасищно и в община Аврен

Обнародваха наредбата за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски. Към допустимите зони за отглеждане на породата се добавя и община Аврен, Варненско, като мотивите затова са, че тя е с дългогодишни традиции в пасищното отглеждане на Източнобалкански свине и е в естествения ареал на породата, източник /fermer.bg/.

С наредбата се добави и изричното въвеждане на минимална единица площ за отглеждане при пасищни условия на всяко животно от породата Източнобалканска свиня, а именно 2,5 дка за едно животно.
Разрешението за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски се издава за срок не по-дълъг от срока за ползване на терена. Когато пасищния район, посочен в разрешението, включва горски територии – държавна и общинска собственост, а срокът, посочен в заявлението, надхвърля календарната година, заявителят е длъжен да представи на кмета документ за платена цена за всяка календарна година, което се удостоверява с положен подпис и дата върху разрешението. Без заверката за съответната година разрешението е невалидноОтносно издадените през 2017 г. разрешителни по досегашния ред и до влизане в сила на тази наредба, са валидни за периода, за който са издадени.
Във вече действащата наредба не се допуска участие на кръстоски във възпроизводството на породата, с цел запазване чистото на породата.
Въведени са и нормативно разписани критерии, по които епизоотичните комисии в общините ще преценяват дали да позволят или не отглеждането на Източнобалканска свиня на територията на съответната община или не.
Създава се нова ал. 2:
Епизоотичната комисия към общината прави предложението, въз основа на спазване на следните критерии:
1. има налични земи (землища/територии) за пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски при спазване на изискванията на ал. 4;
2. липсва каквото и да било застрашаване на земеделски култури от унищожаване на част или цялата продукция/посеви в съседство до земите по т. 1;
3. върху земите (на землищата/териториите) по т. 1 е изградено или има възможност за изграждане на временни заграждения за източнобалканските свине и техните кръстоски;
4. при пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски в земите по т. 1 се гарантира липсата на директен или индиректен контакт с животни от други свиневъдни обекти/стада източнобалкански свине, като разстоянието между обектите трябва да бъде минимум 500 м;
5. епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по свинете е благоприятна.
При вече действащата наредба, собствениците на животновъдните обекти:
1. водят и съхраняват документация за:
а) закупените, родените в животновъдния обект, умрелите, продадените и закланите животни;
б) развъдна дейност.
2. съхраняват всички доклади от проверките, извършени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на животните.

Подобни новини

Вашият коментар