Съда за делото на Филев –пенсионери не са …

Съда за делото на Филев –пенсионери не са …

Съда за делото на Филев – пенсионери не са закупували карти през проверявания период, но Филчо Филев, в качеството си на кмет се е разпоредил с целеви средства от държавния бюджет „да компенсира” стойността на намаленията за пенсионери.

Това е краткия прочит на записаното в решение на Съда по делото, в което Филчо Филев обжалва наложените му глоби. Още от решението на съда става ясно, че общата цена на картата за транспорт  по линията Бързица – Провадия била 1041,60лв., което никак не е малко. Това било установено от опис – сметките, представени при проверката на АДФИ на законосъобразността на плащаните от община Провадия средства за транспорт.  При проверката са установени вреди за 374 493 лв. и 7бр. индикатори за измама.

Ето и частта от решението на Съда, отнасяща се до изплащаните компенсации за пенсионери:

Лица по чл. 9 – пенсионери

Представените регистри на издадените карти съдържат трите имена, номер на издадената карта, наименование на общината по местоживеене, но не и задължителния, съгласно чл.17, ал.2 на Наредба № 2/2006 г. (отм.), подпис на лицето, получаващо пенсия за осигурителен стаж и възраст, удостоверяващ, че е получило картата. Липсата на подписи в оригиналния регистър е установена и при извършена насрещна проверка в „Провадия – Автотранспорт“ ЕООД.

Съгласно чл.9 на същата наредба лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, имат право на пътуване с минимално намаление на цената на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт – 20%, спрямо определената цена по редовна тарифа. Следователно, при издаване на посочените в регистъра карти лицата е следвало да заплатят останалата част от цената на картата.

При насрещната проверка е установено, че нито едно от лицата, вписани в регистъра, не е закупило карта / заплатило 80% посочената в опис-сметките стойност.

Установено е също, че посочената в механизма и опис-сметките цена на картите не съответства на тяхната номинална стойност. Под № 7 в регистъра е вписано, че на 01.01.2012 г. е издадена годишна карта № А 107 за пътуване по линията с.Бързица – гр.Провадия – с.Бързица. Според изготвените от дружеството механизъм и опис-сметки, месечната стойност на картата е 86,80 лева ( = 2 лв. х 2 пътувания х 21,7), като общата й цена възлиза на 1041,60 лева ( = 12 месеца х 86,80 лв.). Карти с посочения номер са закупени от „Провадия Автотранспорт“ ЕООД, с фактура № 804590/31.01.2011 г., включително 100 бр. с №№ 81-180 и 200 бр. с №№ 51-250 Трайно вписаната при отпечатването им номинална стойност на картите е над 25 пъти по-ниска съответно 40 лв. и 18 лева. – 40 лева. На същата номинална стойност са всички останали карти от регистъра (№№ 101-198), но аналогично, в механизма и опис-сметките те са посочени с многократно завишена цена.

От гореизложеното е видно, че от „Провадия Автотранспорт“ ЕООД не са представени доказателства за издадени по реда на Наредба № 2/2006 г. (отм.) превозни документи за пътуване на лица по чл.9 на същата наредба, като в опис-сметките са посочени неверни данни за техния брой и стойност, съответно – за сумите за компенсиране, които за тримесечието са 2356,45 лева.

По делото е безспорно установено, че Ф.К.Ф. ***.07.2012 г., в гр. Провадия, в качеството си на Кмет на Община Провадия, се е разпоредил с целеви средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания на лица по чл.4, чл.5, чл.8, чл.9 и чл.9а на Наредба № 2/31.03.2006 г. за условията за извършване на безплатните и по намалени цени пътувания по вътрешноградския транспорт и по междуселищния автомобилен транспорт и реда за предоставяне на средства за компенсиране на стойността им (отм.), в размер, който не е определен на база фактически извършени транспортни услуги, а на база получени средства, с което са нарушени разпоредбите на чл.30а, ал.5 на същата наредба.

Подобни новини

Вашият коментар