Повече фирми ще могат да получат субсидии за предприемачество

Повече фирми ще могат да получат субсидии за предприемачество

снимка: Капитал

Кръгът на предпочитаните кандидати по “Конкурентоспособност” леко е разширен, а таванът на безвъзмедните средства – по-нисък

Младите жени от Северозападна България отново ще имат предимство при кандидатстване за европейска субсидия за предприемачество, но то няма да е толкова голямо, а освен това шанс за безвъзмездни средства ще имат и други кандидати. Това става ясно от публикуваните ревизирани документи по процедурата “Насърчаване на предприемачеството” по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, по която ще бъдат разпределени 67.2 млн. лв., източник /Капитал/.

Първоначалният вариант даваше голяма преднина на ограничена група кандидати – жени под 29 и над 50 години от най-бедния регион в Европейския съюз. Сега кръгът леко е разширен, а точките, които носят проектите на предпочитаните кандидати, вече са по-малко. В същото време максималната субсидия на проект е намалена наполовина, което означава повече финансирани компании, но с по-малка сума. Около 10 млн. лв. този път са предвидени за проекти в IT сектора, които предишния път бяха пропуснати. Коментари по новите документи могат да се изпращат до 29 декември, а самата процедура се очаква да бъде отворена догодина.

Кой има приоритет

Основната промяна в критериите за приоритизиране на проекти е в регионите, от които могат да бъдат предприемачите. Освен Северозападна България (Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен) в списъка сега влизат също Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил и Благоевград. Отпада предимството на проектите на социални предприятия, но се запазва това на проектите на жени предприемачи, както и на лица под 29 и над 50 години.

В същото време точките, които са предвидени за приоритетни проекти, са намалени, което ще направи предимството им не толкова решаващо при оценката. Според новите условия проектите на жени и на лица под 29 и над 50 години ще носят само по 2 точки допълнително, а не по 5, както беше в първоначалния вариант на документите. По-висока оценка ще се дава за ефективност на идеята, като в критериите са включени прогнозните приходи и печалба. Опитът и образованието на екипа също ще носят повече точки.

IT предприемачи

По процедурата се предвижда да се финансират проекти в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия или в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства. В първата група сега са добавени дейностите в областта на информационните технологии и информационните услуги, които преди не бяха включени. За тях е предвидена и определена част от бюджета – 10.1 млн. лв. За другите сектори по стратегията – производство на текстил, химични продукти, електроника, електрически съоръжения, машини и превозни средства, както и издателска дейност, производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписи, научноизследователска и развойна дейност, са предназначени 33.6 млн. лв. Останалите 23.5 млн. лв. от бюджета са за секторите, свързани с преодоляване на регионалните предизвикателства, като към тях са добавени производството на облекло, инженерните дейности и техническите консултации.

Другите промени

В новата документация максималният размер на помощта, която се отпуска за един проект, е намален от 391 166 лв. на 200 хил. лв., което означава, че повече фирми ще могат да получат по-малко пари. Това частично се компенсира от увеличението на дела на собственото съфинансиране, като сега субсидията може да покрива до 80% от разходите, а не 90%.

Заради забавянето на процедурата е променена и датата, след която трябва да са регистрирани компаниите, за да могат да кандидатстват. Според новите условия документи могат да подадат само фирми, създадени през 2017 г.

Въведена е малка отстъпка за възможността за участие на кандидатите в други дружества. Според предишните условия те нямаха право да имат собственост в други компании, докато сега се изисква те да не притежават повече от 10% от капитала. Дори и това ограничение не важи при участие в компании, които не са осъществявали дейност последните две години.

Изцяло ново условие е кандидатите да имат записан капитал в размер на поне 20% от стойността на проекта, с който кандидатстват.

Изключва се възможността за наемане на административен персонал за целите на проекта. Допустимо ще е само наемането на квалифициран персонал, като разохдите за това не трябва да надвишават половината от общите разходи. Със субсидията на практика ще може да се покриват заплатите на до трима души от съществуващия квалифицира персонал, както и на самия предприемач.

Извън заплатите със средствата по процедурата кандидатите могат да купуват машини и оборудване, а до 30 хил. лв. се предвиждат за придобиване на дълготрайни нематериални активи, включително покриване на разходи за разработване на софтуер. За външни услуги са определени до 10% от разходите по проекта, като в тях са включени изработване на различни оценки на продукта, технологии за производство, пазарни анализи и проучвания, защита на индустриална собственост и т.н.

Максималният брой точки, които може да събере един проект, е 90. За да прескочат летвата обаче проектите не трябва да имат по-малко от 54 точки. Подреждането ще става в отделни списъци за проектите в IT и другите сектори, а финансирането ще става в низходящ ред до изчерпване на бюджета.

Подобни новини

Вашият коментар