Кмета Георги Георгиев предупреди ли собствениците на имоти в Дебелец

Кмета Георги Георгиев предупреди ли собствениците на имоти в Дебелец

Много важна процедура започва за собствениците на имоти в с. Дебелец. От 9 януари за тях важи вменено, с публикувано в Държавен вестник, задължение да означат границите на поземлените си имоти, затова питаме  дали кмета Георги Георгиев предупреди собствениците на имоти в Дебелец и как – със залепени бележки на таблата в кметството ли?
За какво става въпрос: Открито е производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна. До 8 февруари 2018 г. собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Графикът за извършване на дейностите трябва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, общината и кметството.
Хората не четат „Държавен вестник”, а и не ходят непрекъснато до кметството, за да четат залепените там обяви. Практиката в други общини да бъдат уведомени лицата собственици, за тази важна дейност, е подобна на честитките на кмета за коледните и новогодишни празници. През общинските сайтове и социалните мрежи, които са доста използвани от страна на администрацията в Дългопол, се „бие камбаната” за съставянето на новата кадастрална карта, която при невнимание от страна на собственик, носи риск при направена грешка, да бъдат променени границите на имота му. След това отстраняването на тази грешка или непълнота в кадастралната карта може да струва доста скъпо на самия собственик. Напр. така беше направено от кмета на община Белослав.
1. (Small)
Основно изискване на Закона за кадастъра и имотния регистър е отразените в кадастралната карта граници на имоти да съответстват на границите на правото на собственост. При изработването на картата в резултат на обединяването на данните от наличните планове и карти възникват материални спорове поради „застъпване (припокриване)“ на имоти.
От съществено значение е също и дали границите по приложен регулационен план съвпадат с оградите на място.
Безплатното отстраняване на грешките и непълнотите или погрешно посочени граници на имотите е само в едномесечен период след изготвяне на картата и при направено възражение пред службата по кадастър. В едномесечен период може да се обжалва заповедта за одобряване на кадастрална карта пред административния съд.
2 (1) (Small)
Каква е процедурата, когато има разминаване в скицата на имота спрямо данните в нотариалния акт? За чия сметка се прави корекцията и защо?
 Когато има разминаване между имота, отразен в кадастралната карта, и документите за собственост, следва да се измени кадастралната карта поради наличие на непълноти и грешки в нея. Производството започва с подаване на заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, като се прилагат съответните изискуеми документи – скица проект за изменение в кадастралната карта – в цифров и графичен вид, документи за собственост, пълномощно, както и други документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение.
При създаването на КККР собствениците са длъжни да осигурят свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра, да представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите, в случай че не съществуват или се различават от съществуващите на място, да означат с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазват тези знаци от унищожаване. Когато собствениците, съответно носителите на други вещни права, не изпълнят тези задължения, разходите за отстраняване на непълнотите и грешките по имотите след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са за тяхна сметка.

Подобни новини

Вашият коментар