Административният съд прекрати дело против текстове от наредба за разпореждане с общинско имущество на Община Ветрино

Административният съд прекрати дело против текстове от наредба за разпореждане с общинско имущество на Община Ветрино

С протоколно определение, постановено в закрито съдебно заседание на 13 февруари 2018 г., тричленен състав на Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело №3354/2017 г. по описа на съда, поради отмяна на подзаконовия нормативен акт в протестната му част. Това съобщиха от съда.
По делото са представени доказателства, че със свое Решение №393 от Протокол №33 от 26.01.18 г. Общински съвет – Ветрино приема изменения на атакуваните от Окръжна прокуратура – Варна текстове и актуализиран Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Оспорените от ВОП текстове на чл.6 ал.2, чл.7 ал.3, пр.3, чл.8, ал.1, т.3, чл.9, изр. първо, чл.72 ал.2 и ал.3, приет с решение №28, протокол №3/29.12.2015 г. на Общински съвет – Ветрино са отменени и Правилникът е приведен в съответствие с действащото законодателство. Съдът сочи, че към настоящия момент не е налице предмет на съдебното производство, тъй като оспореният акт е престанал да бъде част от действащото право и целта на търсената съдебна защита с протеста на ВОП е постигната, поради което протестът е оставен без разглеждане и производството по делото се прекратява.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните, източник /Агенция “ФОКУС”/.

Подобни новини

Вашият коментар