4771 неправителствени организации са подали заявления за пререгистрация

4771 неправителствени организации са подали заявления за пререгистрация

снимка: legalworld.bg

За 2017 г. най-много имоти в България са закупени от граждани на Руската Федерация, Великобритания, Германия, Украйна, Израел.

Г-жо Даскалова, при представянето на проект “Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” стана ясно, че Агенция по вписванията (АВ) ще въведе девет нови електронни услуги. Кои са те?

Благодаря за интереса, който вашата медия проявява към този изключително важен за нас проект. Успешното му изпълнение е от значение и за вашите читатели, тъй като една голяма част от тях са представители на целевите групи, залегнали в проекта – това са нотариуси, адвокати, частни и държавни съдебни изпълнители, представители на бизнеса.

В обхвата на предоставянето на нови електронни услуги, след прилючване на проекта, ще влизат:

Регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка;

Услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;

Автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;

Уведомителна услуга за общините и техните бази данни за данъчни цели;

Искане за издаване на преписи;

Искане за издаване на удостоверение за лице;

Искане за издаване на удостоверение за имот;

Искане за издаване на удостоверение за период;

Калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

За първи път от нейното създаване информационната система на Имотния регистър ще бъде изцяло електронно обновена, което ще доведе до намаляване административната тежест и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса.

източник: legalworld.bg/

На 12 април, в Пловдив, стартирахме с първата от серия дискусии по Дейност 1 “Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на е-управление”. Предстоят дебати във Велико Търново, Враца, Варна, Бургас и София. Становищата на заинтересованите групи, които участват в тези дискусии, са от голямо значение при изготвяне на предложенията, които ще направим за промени в подзаконови нормативни актове.

Кога най-рано новите услуги ще са достъпни за гражданите и бизнеса?

Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2018 г. Надявам се всички дейности от проекта да приключат успешно и от месец май 2019 г. тези електронни услуги да стартират.

От няколко години функционира и услугата SMS-оповестяване, когато се извършват промени по партидите в Търговския или Имотния регистър? Колко граждани и фирми използват това SMS-оповестяване и знаете ли за конкретни случаи, при които то е помогнало за предотвратяване на измама?

От 1 януари 2015 г. услугите SMS оповестяване за Търговския регистър и за Имотния регистър се предоставят безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители. Целта е именно превенция срещу неправомерни действия по отношение фирмите или имотите на гражданите и бизнеса. За последните десет месеца нямаме постъпили сигнали за нарушения. Има отделни единични случаи на опити за кражба на фирми, но до вписване не се е стигало. Нямаме и жалби, което е показателно за това, че тези услуги са ефективни. За съжаление, поради незнание, неинформираност или просто поради неглижиране на проблема, малък процент от собствениците на имоти и фирми са акивни потребители – за Имотния регистър ползвателите на безплатното SMS оповестяване са 5 300, за Търговския – 9 100 собственици на фирми. Това е пренебрежително малко като знаем, че активните действащи търговски дружества в България са над 800 000.

Агенцията е направила необходимото за защита на имуществото и фирмите на гражданите чрез безплатното SMS-оповестяване, периодично напомняме чрез средствата за масово осведомяване за ползата от ползването на тези услуги. Нашите наблюдения показват, че само когато се появи драстичен случай на злоупотреба с имущество или кражба на фирма, чак тогава активността на потребителите по отношение заявяване на услугите се повишава.

Агенцията по вписванията поддържа информационен сайт за подпомагане на чужденци при придобиване на имот в България. От кои държави има най-голям интерес към закупуване на имот в България през последната година и колко е броят на закупените от чужденци имоти?

Агенция по вписванията администрира Информационния сайт за подпомагане на българските и чужди граждани в процеса на придобиване и управление на имоти в България. Целта е на чуждите граждани да бъде предоставена най-обща информация и насоки, относно процеса на придобиване и управление на недвижими имоти на територията на Република България. В сайта е налична информация, отнасяща се до: правата на чуждите граждани за пребиваване на територията на страната и придобиване на недвижимо имущество, етапи при покупко-продажба на имот, данъци и такси, управление на имот, имотни измами, отговори на често задавани въпроси.

Съдържанието на сайта е достъпно на български, английски и руски език. За съжаление, голяма част от външните препратки са достъпни само на български език. Ще направим необходимото за редовно актуализиране на информацията на сайта.

Според статистиката за 2017 г. най-много имоти в България са закупени от граждани на Руската Федерация, Великобритания, Германия, Украйна, Израел.

Как ще се отрази Брекзит на покупката на имот от граждани на Обединеното кралство и какви последици ще има за онези, които вече са собственици на такъв в България?

Условията и редът, при които гражданите на други държави – членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Условията и редът, при които гражданите на държави, които не са членки на Европейския съюз /трети страни/, могат да влизат, пребивават и напускат Република България, се определя от Закон за чужденците в Република България /ЗЧРБ/.

Дали ще се променят условията за покупка на имот от граждани на Обединеното кралство е въпрос, който се решава от законодателя.

Как върви пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)? Води ли тя до допълнително натоварване на службите по регистрация?

Около 45 000 са юридическите лица с нестопанска цел, но най-вероятно една голям част от тях няма да се пререгистрират, поради неизвършване или прекратяване на дейност. Пререгистрациите вървят нормално, без напрежение, а и срокът е достатъчно дълъг – до 31 декември 2020 г.

От м. януари 2018 г. до 28 март 2018 г. са постъпили общо 4771 заявления. На интернет страницата на Агенцията, в раздела ТРРЮЛНЦ – Статистика, може да се информирате как върви пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените в Кодекса на труда (КТ) и последващите от това изменения в Търговския закон (ТЗ), предложени от омбудсмана Мая Манолова, поставиха изискване дружествата, да изплатят дължимите възнаграждения, обезщетения и осигуровки на своите служители преди да може да прехвърлят цялата собственост или дружествен дял. Чуха се множество оплаквания, че процесът е напълно блокиран, защото почти всички искания за прехвърляне получават отказ. С изменение на Търговския закон от края на м. февруари липсата на задължения вече се доказва чрез деклариране. Каква е ситуацията в момента?

След влизане в сила на промените в Търговския закон в края на м. февруари 2018 г. липсата на задължения се доказва чрез декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.

Когато към заявлението, с което се иска вписване на прехвърляне на дружествени дялове, респективно прехвърляне на търговско предприятие, са представени всички изискуеми от закона документи и е приложена декларация по образец по чл.129 от Търговския закон, респ. по чл.16 от Търговския закон, длъжностното лице по регистрацията вписва заявените обстоятелства.

В момента няма спънки от това естество при прехвърляне на дружествени дялове по чл.129 от ТЗ и при прехвърляне на търговско предприятие по чл.15 от ТЗ.

Кой следи дали декларацията за липса на задължение е вярна и какви са последствията, ако се докаже, че не е?

Съгласно промените в чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон, в сила от 16.02.2018 г., вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4.

Агенция по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” и изпълнителния директор на Агенция по вписванията.

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.

Агенция по вписванията не проверява истинността на декларираните обстоятелства, тъй като декларацията по чл. 16 от ТЗ и декларацията по чл. 129 от ТЗ е скрепена с наказателна отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Зорница Даскалова е завършила Право в СУ “Св. Климент Охридски”. Магистър е по Счетоводство и контрол от УНСС. Юридическата си кариера започва като експерт в областната администрация-София. Била е главен експерт и началник-отдел в Агенцията за чуждестранни инвестиции2007-2008 г. е изпълнителен директор на общинското дружество “Пазари-Изток” ЕАД. 2011-2016 г. е член на КЗК. От май 2017 г. оглавява Агенцията по вписванията.

Подобни новини

Вашият коментар