Очаква се кметът на общината да сключи договор по одобрен проект на Община Вълчи дол

Очаква се кметът на общината да сключи договор по одобрен проект на Община Вълчи дол

След подготовката от страна на Общинската администрация – Вълчи дол, бе подадено и одобрено интегрирано проектно предложение “Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по процедура BG05M9OP001-2.018 – СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УАЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1.

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., която е водеща и Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж” 2014-2020г. Проект “Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол” ще позволи по взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на двете оперативни програми – ОП “РЧР” 2014-2020г. и ОП “НОИР” 2014-2020г. Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми. Реализирането на проекта предлага задълбочен и последователен подход. Соглед интеграирания характер на дейностите, включени в проектното предложение, те са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво. Проектът предлага дейности с включени съществуващи услуги и структури, с цел осигуряване устойчивост на мерките. Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател (представител на целевите групи), като е заложено работа с един ползвател ив няколко направления едновременно (трудова заетост, социални услуги, образование и др.). Проектът ще допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта е приложен интегриран подход. Изключително важно за лицата – безработните и хората в неравностойно социално положение и учащи от целевата група е да осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно място и да могат да организират своя собствен живот самостоятелно, както и да помогнат на своите деца и близки да интегрират взаимно в Общността. Стъпка в прачилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в Общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския процес и реализацията им в обществото.

Очаква се кметът на Общината г-н Георги Тронков да бъде поканен за подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

източник: в. ЕКИП 2000

Подобни новини

Вашият коментар