Фалира ли Община Провадия?

Фалира ли Община Провадия?

Бюджетът на община Провадия за 2018г. е приблизително 18 милиона лева. От тях над 10 милиона лева са постъпващи пари от държавата за делегирани /от държавата/ на общината дейности – култура, държавни служби, училища и образование, социални дейности и др. Над половин милион е преходният остатък от 2017г. – налични средства, които не са използвани от общината, които се прехвърлят в следващата година. Малко над 7 милиона са за местни дейности.

Тези 7 милиона са реално парите, с които общината разполага за собственото си съществуване – възнаграждения за персонал, средства за издръжка и ремонт на сгради, техника и др., поддръжка и ремонт на общински пътища, подпомагане на МБАЛ “Царица Йоанна”, дофинансиране на местни читалища и т.н. и т.н. /отделно командировъчни, представителни, служебни коли и други благини на управляващите/.
Тези 7 милиона, които в общината си разпределят по пера, не са паднали от небето, а се събират от данъци на гражданите, налагани такси, глоби, наеми и продажба на общинско имущество и т.н.

Какво става ако от тези 7 милиона, 5 милиона лева трябва да се изплатят незабавно за наложена санкция на ОБЩИНА ПРОВАДИЯ? Какво става, ако хората се държат в неведение за това? Кой знае и защо се крие? Ще застрашат ли общината, докато се правят на големи финансисти? Фалира ли Община Провадия?

ПРОВАТОН СЕ ЗАПОЗНА С ДОКУМЕНТИ и научи че:

Над 4 милиона и 800 хиляди лева дължи Община Провадия по наложена санкция от оперативна програма „Околна среда” и текат лихви от момента на получената покана за доброволно изпълнение за сумата от над 4 800 000 лв., което е било в края на 2015г.
Още през 2015г. в поканата да се изплатят тези над 4 800 000 лв., били искани и натрупаните лихви дотогава – колко е общия сбор към 2015г., ПРОВАТОН не успя да научи. Но според документацията от тази покана за близо 5 милиона до сега следва да тече отделна лихва.

Тази огромна сума от 5 милиона, което е почти 70 % от бюджета на общината за местни дейности, била във връзка с установяването на нередности,нарушения и налагането на финансова корекция във връзка с изпълнението на евро проекта за Пречиствателната и Реката в Провадия.


/първа копка на строителството по проекта/

В тази огромна сума от близо 5 милиона се включвали:

– Финансова корекция в размер на близо 2 милиона и 900 хиляди лв., представляваща 25 % от стойността без ДДС на договорите за строителството. Санкцията е наложена, заради проведената обществена поръчка. Служителите на общината, участвали в комисията по обществената поръчка, още са на работа там. Според община Провадия по обществената поръчка нямало проблем, но пък санкцията е факт и тя ще излезе от джоба на провадийци – бюджета на общината.

– Сума в размер на над 1 милион лв., искан от Община Провадия от оперативната програма /Държавата/ по договора за строителство, който милион всъщност общината не бил платил на строителната фирма. На всичкото отгоре, за този милион било сключено споразумение със строителната фирма да не се плаща, тъй като поради забавяне в сроковете, фирмата се съгласила предварително на такъв размер за неустойка. Тази сума не била реално платена от община Провадия, но пък управляващите на общината пускали становища, че Община Провадия следва да бъде обезщетена в личен план и за нея остане обезщетението от неустойката, а не да бъде прихванато от финансираните от еврофондовете средства. Според документите, с които се финализира този „мерак”, това би създало потенциална възможност забавеното изпълнение да носи лична изгода като източник на средства за Община Провадия и до обогатяване на Община Провадия за сметка на разходите по оперативната програма, част от еврофондовете.

– близо 400 000лв., които община Провадия получила от Държавата, които в последствие е описала, че е за ДДС. Всъщност възстановимия ДДС не се дължи от Държавата в лицето на оперативната програма, защото общината, както всички други търговски дружества щяла да си възстанови ДДС – то по друг ред. Затова в оперативната програма възстановимия ДДС бил недопустим разход.

– пари, надхвърлящи допустимите средства, по изплатени фактури без сключване на договори. Напр. работния проект бил изготвен от „Водно строителство – Варна“ ООД без да е бил сключван договор за това. Пуснатата фактура е била на стойност 7 800лв. с ДДС., а общината е можела да изплаща суми в размер до 5 000 лв. без ДДС, ако липсва договор, което е превишила.

– Финансова корекция размер на 50 хиляди лв., представляваща 25 % от стойността без ДДС на договора за строителен надзор. Тази сума била определена след приспадане на размера на неустойка, в размер на 87 000 лв. за неизпълнение на задълженията си за строителен надзор на обектите по проекта, поради забавянето на строителството.
Целия строителен надзор пък на реализирания проект следвало да се извърши по договр срещу сумата от 290 000 лева без ДДС. Заради прихващането което удържала общината и Министерството на околната среда е направило приспадане, имало грандиозен спор със софийската фирма за строителен надзор.
От общината твърдяли, че има множество нарушения – липса на наблюдение от страна на строителния надзор в част от строителството, забава в изпълнение на задължения и контрол над строителя, отсъствие на компетентни лица от обектите и контрол при доставка на машини и т.н.

Марин Пенчев, участник в проекта и доверено лице на Филчо Филев, лично е съобщил, че два месеца след започване на строителството с подписване на протокол не е имало представител на строителния надзор на обекта. След няколко писма надзорът изпратил представител без право да подписва документи. При подписването на акт 16 /подписан от страна на общината/ за реката не били записани всички извършени работи и общината се обърнала към Районна дирекция за строителен надзор за установяване на реалните количества. При строителството на подпорна стена на Реката общината е констатирала, че в продължение на две седмици се е разливал некачествен бетон.


Че надзорът е трябвало да има по два екипа на обектите, а той не е виждал тези екипи. Поради отсъствието на тези специалисти кметът на общината издал заповед началник отдел УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ да изпълнява контролни функции. Началник на отдел УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ е инж. Пеньо Ганев и е интересно дали той не е участвал в комисиите по обществените поръчки, които доведоха до 25% санкция в размер на няколко милиона.

Според документите с които разполага ПРОВАТОН към месец декември 2013г. Община Провадия е заплатила над 260 хиляди лева с ДДС от дължимите над 340 хиляди лева на надзорната фирма. Поради установено от община Провадия пропадане на алфалтова настилка на два от обектите, пропадания на тротоарни настилки и др. /които май се правиха от една доста добре позната фирма/ – е задържала 29 000лв. неустойка и която сума  от МОСВ  са отказали да признаят и 58 000лв / или 20 % от стойността на договора/, представляващи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи поради виновно некачествено и неточно извършен строителен надзор. В последствие през февруари 2017г. е заплатила десетки хиляди левове, като задържа едни 29 хиляди за неустойка, а същевременно признава /връща дължимата/ гаранция и над 8 хиляди лева лихви и хиляди левове за адвокатски хонорари.

– трябва да бъдат върнати и пари за много други по- дребни суми, като суми за командировки, такива вследствие на поправка на документи, суми за публичност – над 12 хиляди лв., канцеларски истории и др. в които подробности няма нужда да изпадаме.

Общо над 4 милиона и 800 хиляди лева, включително натрупаните лихви до 2015г., вече три години от момента на получената покана за доброволно изпълнение за сумата са дължими от Община Провадия по наложена санкция от оперативна програма „Околна среда” и ако сметнем лихвата оттогава до сега, излиза над 1 милион и 200 хиляди лева.

ПРОВАТОН разполага с документи, от които става ясно, че вече всичките претенции на Министерството на околната среда, което е изпълнител на еврофонда е окончателно. Дотук Филчо Филев лично на няколко пъти е ходил до София, за да бъде премахната „глобата” от близо 5 милиона, направил е хиляди левове разходи от сметката на общината, като само за наето адвокати е заплатено с общински пари над 11 хиляди лева. Колко са командировъчните и пътните разходи, които е платил от общинската хазна, засега ПРОВАТОН незнае. Но ще научи за своите читатели!

Платил е десетки хиляди, които няма да дойдат от еврофондовете, за лихви, за адвокатски хонорари, както и суми, които еврофонда въобще не е поел ангажимент да плаща / в повече за фирмата извършваща публичността, за надвишаващи суми за фактури без сключени договори, странни сметки и може би много други/.
Всъщност част от сумата, даже не е за наложена „глоба”, а се иска да се върне милион който общината не го е заплатила на строителя, но е прибрала от еврофонда, иска се да се върнат суми, които макар да са били платени от страна на общината, още в началото се е знаело, че такива суми са недопустими.
За защитниците на тезата „Филчо Филев няма вина, виновен е предния” – проекта е подготвен от екип на предния кмет, изпълнен от сегашния. Комисията която е правила обществените поръчки заради които има милиони санкции, които сега провадийци ще плащат, са още на длъжност в общината и са едни от най – доверените лица на кмета Филев. Когато кмета е бил уведомен, че надзора не си върши работата е назначил да „надзирава” строежа инж. Ганев. Дали се е разграничил с тези си постъпки от тези на екипа на предния кмет. Три години не е връщал над 1 милион на еврофонда, този милион, за който с фирмата строител са се споразумяли да не се плаща на строителя, заради забава в сроковете. Защо?

Колко е голям гафа на кмета и ще поеме ли като управленец своята отговорност? От 18 милиона предвидени по проекта, по проекта са отчетени разходи близо за 16 милиона. От тях министерството е превело по сметка на общината над 15 милиона и 700 хиляди. Строителството е приключено, проекта е приключен. Сега провадийци дължат на еврофонда близо 5 милиона лева без лихвите. Въпросът е – какъв щеше да е облика на общината, ако 5 милиона бъдат реално вложени /без кражби и проценти/ в пътища и инфраструктура на града и селата и откъде общината без да фалира ще върне близо 5 милиона без лихвите на еврофонда? Какво прави кмета в тази бяла сградка – само стаж за пенсия ли? Кой ще бере гайлето на дължимите милиони, освен провадийци – следващия кмет ли?

Кмета може да води дела срещу еврофонда, ще кажат някои – За кое? За това, че обществените поръчки са идеални, на най – ниска цена ли /щото не са/ или да си задържи милиона, дето не го е платил или парите за публичност и реклама на проекта, или че надзорната фирма е осъществила перфектно контрол над строителството, та чак акт 16 на реката бил объркан?

КАКВО ДА ПРАВИМ, КМЕТЕ, ДА ТЕ ТЪРПИМ? КАЖИ, ЗАЩО НЕ КАЗА НА ПРОВАДИЙЦИ КАКВО СТАВА, А ТРЯБВА ДА НАУЧАВАТ ОТ ПРОВАТОН? ПАК ЛИ ЩЕ ПРИЛОЖИШ МЕТОДИТЕ СИ НА „СИЛЕН, НЕНАДМИНАТ АДМИНИСТРАТОР” ЗА КАКЪВТО СЕ СМЯТАШ? – САМО ВНИМАВАЙ ДА НЕ НАТРУПАМЕ ОЩЕ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ ЛИХВА!

Иначе при рязането на лентички, проблеми няма!

Подобни новини

Вашият коментар