Сигнал – без контрол на търг са продали общинска собственост в с.Староселец

Сигнал – без контрол на търг са продали общинска собственост в с.Староселец

На редакционната поща на ПРОВАТОН се получи писмо с приложен доклад от Сметната палата на Република България, доказващ как без да е заплатена началната тръжна цена по обявен търг за продажба на общински имот в с. Староселец, търга е минал и имота е продаден.
ПРОВАТОН отправя още тук забележката, че изпратилия ни сигнала не е конкретизирал личността купила имота , нито пък ПРОВАТОН е направил усилия да разбере кой е купувача или кой е конкретния имот, защото акцента не е кой е купил без да плати определената начална тръжна цена по търга, а е какъв е начина на действие в определени ситуации на Община Провадия. Друг е въпроса ЗАЩО е направено това.
В мейла си до нас, подателя на сигнала пише, че е провокиран от статията за санкциите наложени на Община Провадия в размер на около 4 милиона и 800 хиляди лева, част от които са за „неправилно” проведени търгове за обществени поръчки /може да се запознаете като кликнете върху линка в края на настоящата статия/. „Не е само единичен случай, когато си решат даже и без да си внесъл необходимата сума по обявения търг, ще те обявят за спечелил. Как стават тея работи, в цяла България ако си внесъл по – малко не те допускат до търга въобще, камо ли да го спечелиш. Чак на страницата на сметната палата виси с години какво са открили в Провадия, но какво от това на всичкото отгоре и данъка не бил платен. Какво да се занимаваме повече кервана си върви даже когато кучетата пеят църковни песнопения в Провадия, няма значение от сметни палати, държавни финансови инспекции, глоби и санкции, като някои хора могат да излизат сухи от водата” – се казва в него. ПРОВАТОН направи собствена проверка на сайта на Сметната палата на Република България и се убеди, че действително изпратения на пощата ни доклад е публикуван там.
На стр. 43 на ОДИТЕН ДОКЛАД№ 0200006213 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Провадия за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.
тоест пак по време на управлението на сегашния кмет Филчо Филев, е подробно описано как е продаден на публичен търг с явно надаване общински имот, който е представлявал дворно място, жилищна сграда и спомагателни постройки в с. Староселец.
Според одитния доклад мераклията да се сдобие с общинския имот е внесъл депозит в по-малък размер от дължимия. Въпреки това комисия, назначена от кмета Филчо Филев, го е допуснала до участие в търга, с което е нарушен чл. 83, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет Провадия. Интересно, че в състава на комисията е имало общински съветник, който очевидно „удобно” е пропуснал да контролира изпълнението и спазването на наредбата. Така е направил и правоспособния юрист от комисията, и икономиста. Общо взето всички, включително и кмета, са „пропуснали” тази част на „контролните си функции”, може би заети да контролират друг паричен поток.

В последствие са обявили мераклията да се сдобие с общинския имот за купувач и отново са „пропуснали”, а може и да не са пропуснали, че не е внесън данъка придобиване. „Какво от това…” – както казва читателя ни, който ни сигнализира – „…кервана си върви даже когато кучетата пеят църковни песнопения в Провадия…”. Ето извадка от стр. 43 на ОДИТЕН ДОКЛАД№ 0200006213 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Провадия за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г., за невярващите, които междувпрочем могат да прочетат целия доклад на сайта на Сметна палата /има и други интересни работи, в които най – вероятно ПРОВАТОН ще се задълбочи в друга статия/:
Извадка от ОДИТЕН ДОКЛАД№ 0200006213
„5.1. Продажба на имоти – общинска собственост.
При проверката на договор от 12.07.2012 г. за продажба на дворно място, жилищна сграда и спомагателни постройки в с. Староселец в резултат на проведен публичен търг с явно надаване е установено:
а) От ОбС е взето решение за продажба на имота, приета е пазарната му оценка, въз основа на доклад от лицензиран оценител и е определена началната тръжна цена. Спазени са изискванията на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, като приетата пазарна оценка на имота е по-висока от данъчната оценка.
б) От кмета на общината е издадена заповед за провеждане на публичен търг.
в) От купувача е внесен депозит в по-малък размер от дължимия. Въпреки това комисията го е допуснала до участие в търга, с което е нарушен чл. 83, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 на ОбС.
г) Със заповед на кмета е назначена петчленна комисия за провеждане на търга, в състава на която е включен правоспособен юрист, икономист и общински съветник. За резултатите от проведения търг е съставен протокол. Кметът на общината е издал заповед за определяне на спечелилият търга участник.
д) От купувача не е платен дължимия местен данък в размер на 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, с което не е спазен чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС.
е) След заплащане на цената и режийните разноски, въз основа на резултатите от търга е сключен договор за покупко-продажба със спечелилия търга, който е вписан в Службата по вписванията, съгласно чл. 34, ал. 7 от ЗОС.
ж) Издадена е заповед от кмета на общината за отписване на имота от актовите книги на основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС.
Не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност на проведената процедура. Приложена е съгласувателната процедура преди сключване на договора.”
Извода на Сметна палата е, че не осъществен предварителен контрол за законосъобразност на процедурата – търг за продажба на общинско място. Изводите кой и защо така е пропуснал да направи контрола, оставяме всеки от читателите сам да си направи.
Благодарим на нашия читател за сигнала и бдителността му!

Подобни новини

Вашият коментар