Нови 50 000 лв. глоба  за Община Провадия по европроект

Нови 50 000 лв. глоба за Община Провадия по европроект

Продължават санкциите наложени на Община Провадия за нередности при обществени поръчки по проекти с отпуснати средства от Европейския съюз. Тези нередности, установени от Управляващите органи, могат да имат няколко обяснения – от некадърност до „несъзнателно нарушение”, но само ако се касае за единичен случай. В Провадия тези нарушения се превърнаха вече в практика. За последните два месеца, това е четвъртата глоба по четвърти проект в Община Провадия, която налагат от Министерство и ЕС. /в случая не визираме голямата санкция от 4 милиона лева  за Пречиствателната/.

В началото на Декември 2018г. ПРОВАТОН оповести  трите проекта по които няма да бъдат верифицирани около 140 000 лева, заради нередности в обществените поръчки. Припомняме, че това означава, че Община Провадия трябва да разплати тези пари на строителите от джоба на провадийци, вместо тези пари да бъдат отпуснати от евро – съюза. Т.е. хитреците ги порязаха, но пак хората ще патят. После да няма питащи защо се увеличават данъци, такси, налози, защо се продават общински имоти и т.н. Трите проекта са – проекта за саниране на три жилищни блока на улиците Трети февруари, Райко Даскалов” и Янко Сакъзов, със санкция 42 461,31 лв.; проекта за ремонт на Читалище Алеко Константинов стойността на наказанието е  около 85 000 лв. ; и проекта за саниране и ремонт на ОДК със санкция около 12 500 лв.

Новата санкция наложена на Община Провадия e в размер на   53211,34 лв. с ДДС и е за евро проекта по който санират сградата на общинска администрация.

Наложената санкция от над 50 000лв. по процедура по нередност е обжалвана от Филчо Филев, но е потвърдена вече от Съда. В съдебното решение е записано, че е приключен сигнал за нередност № 458, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ, във връзка с обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП за строителство с предмет „Инженеринг за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – Провадия, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г., по проект  „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия“, финансирана с договор за предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ № BG16RFOP001-2.001-0008-C01.

Установени са нередности по т.9 от Приложение № 1 към чл.2 ал.1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, а именно:

„Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие“. За така извършените нарушения, допуснати от бенефициента – Община Провадия, е определена финансова корекция на бенефициента, както следва: 5 % от допустимите разходи по Договор с изпълнител ДЗЗД „Провадия инженеринг 2017“ (членове „Одесосстрой“ ООД и „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД), като изчислената финансова корекция е в размер на 53211,34 лв. с ДДС и следва да не се верифицира при обработка на следващи искания за плащане.

В съдебно заседание Филчо Филев е представляван от процесуален представител главен юрисконсул Богдана Стойчева, която според източници от Община Провадия взема  заплата и от проекта, освен от назначението си като юристконсул на общината. Информацията на нашия източник  не е потвърдена, но лесно може да се провери.

Според наложената санкция и съдебното решение Община Провадия е Нарушила правото на Съюза и в частност на принципите на равнопоставеност и недискриминация, които обективно се явяват нарушени при неспазване на изискването за недопускане на дискриминационни изисквания, винаги създава потенциална възможност за настъпване на вреда в бюджета на Съюза. Ако Филчо Филев е бил спазил изискването на закона, би могло в публичното състезание по обществената поръчка да участват и други участници и това да доведе до по-ефикасно разходване на предоставените от Съюза финансови средства, тъй като при всички случаи неправомерното изискване на утежняващи доказателства на етап оферта, ограничава кръга на потенциалните кандидати. Това е дало основание да се приеме, че ако Филев, респ. общината не бе допуснал установените нарушения, общите разходи по финансиране на дейността биха били по-ниски, а следователно и разходите на Съюза биха били по-малки.

Освен санкцията от над 50 000лв., гражданите на Провадия трябва да платят от данъците си и бюджета на общината и още пари, защото  Община Провадия е осъдена да заплати в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство  разноски за делото, което Филев е водил в размер на 2551,61 лв.

Още за санкциите може да прочетете тук: Съдът доказа че обществените поръчки в Провадия са нагласени. Наказанията – над 100 хил.лв.

Подобни новини

Вашият коментар