Отпуснаха над 260 000 лв. за село Червенци, общ. Вълчи дол

Отпуснаха над 260 000 лв. за село Червенци, общ. Вълчи дол

Отпуснати са 262 396 лв. за село Червенци за проекта „Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“, село Червенци.

Парите за обновяване на училище „Св. Иван Рилски“, село Червенци идват по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Мярката предоставя помощ за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на цялата територия на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна, малка по мащаби инфраструктура.

Допустими по мярка 7.2. са кандидати на територията на местната инициативна група: общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, както и читалищата в трите общини.

От “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са подали 4 проектни предложения, едно от което е за основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“, село Червенци, за осъществяването на което са отпуснати вече 262 396 лв.

Подобни новини

Вашият коментар