Три проекта за саниране в Провадия предложени за отхвърляне

Три проекта за саниране в Провадия предложени за отхвърляне

Три мащабни проекта за саниране на жилищни и административни  сгради в Провадия са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимост.

От уведомяването си Общината може  да подаде писмени възражения пред ръководителя на Управляващия орган и да се оправдае защо не е спазила Насоките за кандидатстване.

Един от проектите е проекта за санирането на блока на ул. „Цар Освободител“ № 96. Той е с номер BG16RFOP001- 2.002-0047 под който номер  Община Провадия е кандидатствала.

/снимката е стара, но ясно се вижда района и ъгъла на блока, който трябва да се санира/

Причината е, че в екипа по проекта не са включени минимум двама членове – финансов експерт (счетоводител) и технически експерт или координатор. А това е трябвало да стане съгласно изискванията на програмата. Освен това не са били приложени документи, удостоверяващи наличния опит и професионална компетентност, на всички членове на екипа (дипломи, удостоверения за преминати обучения и допълнителна квалификация, трудови/служебни книжки, договори за възлагане на дейности по изпълнение/ управление на инфраструктурни проекти, заповеди за участие в екипи за изпълнение/управление на инфраструктурни проекти, длъжностни характеристики и др.).  За екипа на проекта в раздел 9 „Екип“ е посочен единствено ръководител на проекта, като в поле „Квалификация и отговорности“ не са посочени изисквания за заемане на длъжността.

Така е посочено на официалния сайт на програмата, за разлика от оправданието, с което от общината са обяснили отхвърлянето,  на живущите в блока. Гражданин сигнализира ПРОВАТОН, че от Общината са спестили този си пропуск за представяне на изискуеми документи на членове на екипа по проекта, като са вменили изцяло вина на дом – съвета, че едва ли не живущите не били представили документи и за това от програмата искали да бъде отхвърлено тяхното саниране. От Общината пропускат обаче, че всички документи на министерствата са публични и че и живущите в блока на ул. „Цар Освободител“ № 96 са достатъчно образовани и могат да четат.

На всичкото отгоре според компетентните лица  от Програмата за саниране имало и разминаване в цифрите скоито Община Провадия иска да усвои парите – Сумите в приложените КСС не съответствали  на заложените разходи за инженеринг в раздел  „Бюджет“  на формуляра за кандидатстване.  Ето, това е официалната информация.

По подобен начин стои въпроса с проект BG16RFOP001- 2.002-0042 с който Община Провадия е кандидатствала отново за саниране на сграден фонд. Представените Приложения В2 и В3 не са попълнени коректно, казват от Програмата за саниране „ Енергийна ефективност в периферните райони”. Те не са били попълнени  съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, които са старателно изписани и само някой трябва да ги прочете. Затова не можела да бъде извършена проверка за съответствие с  приложимия режим на държавна помощ.

„Представените документи, удостоверяващи наличния опит и професионална компетентност, не доказват минимално изискуемия опит за всички членове на екипа.” – се описва в мотивите за предложението за отказ за финансиране на проекта. Хем си нареждат хора да ръководят проектите, хем не могат да им докажат професионалната компетентност, коментират.

Третия проект BG16RFOP001- 2.002-0039 – Подобряване на енергийната ефективност на жилищни и административни сгради в община Провадия е за административната сграда на РУП-Провадия.

Към проектното предложение не е представена финансова обосновка за реалистичност и съответствие с пазарните цени за разходите в проектното предложение – се казва в мотива за отхвърляне.

И още: Не е представено Решение на общинския съвет, с което се поема ангажимент за осигуряване на необходимия собствен принос. !!!??!!?! И как си мислят, че без да приложат такова решение, някой ще им одобри проекта?

И отново проблеми в документацията за екипа: За екипа на проекта в раздел 9 „Екип“ е посочен единствено ръководител на проекта, като в поле „Квалификация и отговорности“ не са посочени изисквания за заемане на длъжността. В екипа по проекта не са включени минимум двама членове – финансов експерт (счетоводител) и технически експерт или координатор.  Не са приложени документи, удостоверяващи наличния опит и професионална компетентност, на всички членове на екипа  – дипломи, удостоверения за преминати обучения и допълнителна квалификация, и т.н.

Сградата на РУП Провадия е в не добро състояние.

Нуждае се от ремонт.Заедно с нея и двете многофамилни жилищни сгради, които са влезли в проекта. Затова е важно да бъдат представени тези документи, удостоверяващи и професионална компетентност на екипа, който все пак и заплати ще взима от проекта.

Излиза, че общините около Провадия изграждат нови обекти (басейни, ски писти, пенсионерски клубове) и др., санират, купуват сгради за различни нуждаещи се социални групи и/или служители (остават си за хората), а Филчо Филев три блока не може да санира, че и обвинява живущите. Административен съд Варна го глоби за други три завършени проекта.

Едно помещение не е купил, само продава, вече почти осем години.

Последния пример със земята до ССТ – то, където излезе, че бил подготвял продажбата за Кирил Радев!

Незнайно как още провадийци си го търпят?

Подобни новини

Вашият коментар