САНИРАТ НА СГРАДАТА НА СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» В ГР. БЕЛОСЛАВ

САНИРАТ НА СГРАДАТА НА СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» В ГР. БЕЛОСЛАВ

На 08.04.2018 г. в сградата на Общинска администрация – Белослав, се подписа протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обект „Саниране на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна“, в изпълнение на проект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“,по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 03/07/2/0/00250 от 08.11.2017г.,сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Белослав.

Стартирането на строителните дейности бе предшествано с поздрав от възпитаниците на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ към всички присъстващи на събитието. Г-жа Веска Вълканова -Директор на заведението приветства присъстващите гости, пожела успех на всички участници при изпълнението на проектните дейности и не на последно място заяви радостта си от това начинание и надеждата, след извършването на интервенцията, ръководеното от нея учебно заведение да заема челни позиции в класацията за най-добрите училища в България.

На събитието присъстваха кмета на община Белослав инж. Деян Иванов, представители на Община Белослав, на фирмите изпълнители, учители, ученици и техните родители.

Стойността на проекта е на обща стойност малко под 1 415 000,00 лв. без ДДС, от които за саниране на сградата 991 500,00 лв. С останалия финансов ресурс, училището ще бъде осигурено с мебелно обзавеждане и техническо оборудване, с цел оптимизиране на учебния процес.

Изпълнител на договора за СМР е фирма „БАЛКАНСКИ“ ООД – строителна фирма с богат опит в изпълнение на обекти от такъв мащаб. Строителните дейности ще бъдат обект на строителен надзор от „СС- КОНСУЛТ“ ЕООД и авторски надзор на „ХИМПРОЕКТ ДЕВНЯ“ООД.

Програмата за развитие на селските райони е сигурен финансов източник за инвестиции в селските райони и чрез мерките по нея се стимулира развитието както на селските общини така и на местния бизнес.

Подобни новини

Вашият коментар