Дългът на България е 24,43 милиарда лева или 22,6% от БВП

Дългът на България е 24,43 милиарда лева или 22,6% от БВП

По предварителни данни на Националния статистически институт дългът на Република България към края на 2018 г. е в размер на 24 430 млн. лв., или 22.6% от БВП, предаде Агенция “Фокус”.

През 2018 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2 149 млн. лв., или 2.0% от БВП. Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1 900 млн. лв., или 1.8% от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 145 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 104 млн. лева.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС.

В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни данни към 30.09. на следващата година.

Подобни новини

Вашият коментар