И на 25 и 26 май в Аксаково приемат заявки за транспорт на хора със затруднения до изборните секции

И на 25 и 26 май в Аксаково приемат заявки за транспорт на хора със затруднения до изборните секции

И на 25 май, и в изборния 26 май хората със затруднения в Аксаково могат да заявяват за превоз до изборните секции. Това гласи специална заповед на кмета инж. Атанас Стоилов, която в пълния си вид гласи:

З А П О В Е Д

   321/ 13.05.2019г.

гр. Аксаково

С оглед необходимостта от създаване на условия и улесняване на избиратели с увредено зрение и /или затруднения в придвижването да упражнят правото си на гласв изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени сУказ № 53 от 19.03.2019 г. на Президента на Република България на 26 май 2019 г., и на основание чл. 235, ал.1 от Изборния Кодекс, Решение № 173-ЕП/17.04.2019г. на ЦИК и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 Н А Р Е Ж Д А М:

І. Избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването могат да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани, и в следните СИК :

– СИК № 030200003, с адрес – гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 1;

– СИК № 030200016, с адрес – гр. Игнатиево, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

ІІ. Приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 07,00ч. до 19,00ч. на  25 и 26 май  2019г. на телефон 0899915106

ІІІ. В работните дни преди 25 май 2019г.приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 08,00ч. до 17,00ч. на  телефон 0899915148.

ІV. Определям следното МПС, собственост на община Аксаково, за превоз на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването в изборния ден 26.05.2019г.– Хюндай Матрикс, рег. № В 50-89 РВ, с водач – Георги Диков, телефон за връзка 0899993642.

V. Възлагам на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково да обяви настоящата заповед на официалната интернет – страница на Община Аксаково, на таблото за съобщения в сградата на общината, както и да изпрати същата до Председателя на РИК – Варна.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Руска Илиева – Зам. Кмет на община Аксаково, инж. Красимира Дянкова – Зам. Кмет на община Аксаково, Надка Симеонова – Секретар и Десислава Стоянова – Директор на Дирекция „ОСССК“ засведение и изпълнение.

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО  /П/

Подобни новини

Вашият коментар