МИГ „Аврен – Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.074 „МИГ „Аврен – Белослав“

МИГ „Аврен – Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.074 „МИГ „Аврен – Белослав“

МИГ „Аврен – Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.074 „МИГ „Аврен – Белослав“, 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ от СВОМР на МИГ „Аврен – Белослав“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Аврен – Белослав.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;

2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

4. Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;

5. Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда.

Общ бюджет по тази покана: 312 932,80 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 9779,15 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 195 583,00 лева

Пълният комплект условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://umis2020.government.bg; http://mig-avren-beloslav.com и интернет страницата на МИГ)

Краен срок за представяне на предложенията: 5.08.2019 г. 17 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Подобни новини

Вашият коментар