ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ГЕОРГИ ТРОНКОВ подписа Договор №РД04-70 на 02.ЮЛИ.2019 г. с ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА.

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”

Проекта стартира на 02.07.2019 г. и ще се реализира до 31.10.2019 г.

Цели на проекта

  • Подобряване на производствената среда и технологичния процес, по- голяма рентабилност, ефективност и по- високо качество за производство на безопасни храни, в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на съществуващата материална база;
  • Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване;
  • Осигуряване на по- добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

Ползватели на социални услуги

Ползватели на услугата са всички над 60 потребители на социалната услуга в Общиността- Домашен социален патронаж  и 350 лица, на които се предоставя храна по проект „Топъл обяд”.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

Модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми.

По бързо и по качествено приготвена топла храна, която навреме да достига до нуждаещите се  над 400 потребители от Община Вълчи дол.

Количествени показатели за измерване на поставените цели

10 бр. обновена техника и 18 бр. кухненски прибори, инструменти и посуда в т.ч. и посуда, необходима за транспортиране на топлата храна

Качествени показатели за измерване на поставените цели

Създаване на реални условия за повишаване капацитета на социалните услуги в Общността, свързани с приготвяне и предоставяне своевременно на готова топла храна за уязвимите групи от населението в Община Вълчи дол.

Очакван ефект от изпълнението на проекта

С реализацията на проекта ще се постигне основната му цел, а именно модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга Домашен социален патронаж в община Вълчи дол и проект „Топъл обяд”;

Реализирането на икономии на средства от общинския бюджет ще даде възможност да се използват за повишаване качеството на предоставяните социални услуги в Общността на територията на Община Вълчи дол, която обхваща 22 населени места.

Гаранции за устойчивост на проекта

Обновената материално техническа база ще даде възможност и за напред да се обслужват нуждите на потребителите на  Домашен социален патронаж и изпълнение на проекти, свързани с предоставяне на безплатна храна за нуждите на уязвимите групи от населението на Община Вълчи дол.

Проекта се управлява на доброволни начала от работещите в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“.

Подобни новини

Вашият коментар