ДОМЪТ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В БЯЛА ПОЛУЧИ НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

ДОМЪТ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В БЯЛА ПОЛУЧИ НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД 04-11 / 16.04.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Бяла, Област Варна и Договор за сътрудничество № РД 04-44 / 10.06.2019 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София, Община Бяла и „АБ Терм” ООД

1. Целева група на проекта:

Пълнолетни лица с физически увреждания, които ползват социалните услуги на на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла

Описание:

1.1. Наименование на ораганизацията – бенефициент: Община Бяла;

1.2. Номер на Договора и име на проекта:

 Договор за съвместна дейност № РД 04-11 / 16.04.2019 г.,

 „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла

1.3. Име и длъжност на лицето за контакти:

 Русанка Томова – Ръководител на проекта

2. Цели на проекта:

Основна цел на проекта е подобряване условията на труд в кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла чрез подмяна на амортизирано кухненско обзавеждане;

Като подцели на проекта могат да бъдат определени:

– Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;

– Отговаряне на нормативните изисквания, чрез модернизацията;

– Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;

– Реализиране на икономии на средства, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

 

2. Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за постигане на поставените цели:

Всички дейности, които Община Бяла, Област Варна осъществи за постигане на поставените цели бяха съобразени с „Методика за разпределение на средствата от Фонд “Социална закрила” и одобрено проектно предложение под наименование: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ гр. Бяла.

 Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

 Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Бяла съвременно енергийноефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;

 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията на ЗОП.

Община Бяла проведе процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2, Глава 26 от Закона за обществените поръчки – Събиране на оферти с обява. Комисия, определена със Заповед на Бенефициента се събра и разгледа постъпилите предложения. Членовете на комисията подписаха декларации за безпристрастност при провеждане на процедурата за избор на изпълнител. За своята работа, комисията изготви протокол, съдържащ окончателно решение.

 Избор на изпълнител и изготвяне на договор;

 Подписване на тристранен договор между Община Бяла, Фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител:

След като беше определен Изпълнител на обществената поръчка, Община Бяла изпрати цялата документация от проведената процедура във Фонд “Социална закрила”. Последва сключване на тристранен договор, в който са указани ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.

 Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване;

 Информиране и публичност;

 Отчитане на проекта:

Община Бяла в качеството си на Съинвеститор, осигури собствен принос, както и проследи за правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейността се изготви настоящия писмен доклад за изпълнението.

4. Документацията, която Община Бяла, Област Варна водеше и систематизираше относно реализацията на дейността е следната:

 Процедурата по ЗОП и приложимите към нея документи във връзка с избора на изпълнител;

 Заповед за определяне лицата за участие в инвестиционния процес и приемането на оборудването;

 Счетоводни документи, доказващи изпълнението на дейността;

 Снимков материал от хода на изпълнение на проекта;

 Приемо-предавателен протокол за оборудването;

 Протокол за монтаж на оборудването;

 Протокол за инструктаж на персонала, който ще работи със закупеното оборудване;

5. Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

 Осигуряване на кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми;

 Създаване на реални условия за повишаване на капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за уязвимите категории от населението;

 В дългосрочен план се очаква да се подпомогне развитието на социалните услуги, които да бъдат привлекателни за населението и да станат двигател за повишаване конкурентноспособността на региона.

6. Обща стойност на проекта: 25 344,00лв. с ДДС;

7. Окончателна стойност на извършените доставки (съгласно Договор за сътрудничество № РД 04-44 / 10.06.2019 г. ): 25 344,00 лв. с ДДС;

8. Стойност за извършените разходи от Фонд “Социална закрила”: 22 809,60 лв. с ДДС;

9. Стойност по фактура за собствения принос: 2534,40 лв. с ДДС;

При осъществяване на проекта, Община Бяла изпълни предмета на договора в срок, осъществи дейността добросъвестно с цел постигането на максимално добри резултати.

Община Бяла

Подобни новини

Вашият коментар