„Ферощал Балкангаз“ ще строи станция „Нова Провадия“ през април

„Ферощал Балкангаз“ ще строи станция „Нова Провадия“ през април

Българската държавна газова компания „Булгартрансгаз“ ЕАД днес отвори ценовите оферти за изграждане на две компресорни станции – „Расово“ и „Нова Провадия“, във връзка с плана за разширяване на газопреносната инфраструктура на България до границата със Сърбия, съобщават от дружеството.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви, че започва процедура за изграждане на две компресорни станции – „Расово“ и „Нова Провадия“, през април.

Проектът е в рамките на обществената поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“.

Оферти за участие в процедурата подадоха две обединения: Д3ЗД „Расово – Провадия КС“, с участници в обединението „Климатроник“ ЕООД, ЗАО „Алвора“, ТОВ „Полтаваспецмонтаж“ и ТЕК – КУАТРО АД, и ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, с участници в обединението Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД.

Офертите и на двамата участника отговарят на изискванията на възложителя от документацията за участие и комисията е извършила оценяване по другите показатели от методиката за комплексна оценка, различни от ценовите показатели, посочват от държавното дружество.

Предложената най – ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката е на участника ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ и е в размер на 179,37 млн. евро.

Предложената от участника Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ цена е в размер на 369,09 млн. лева без ДДС.

В ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“ водеща е немската компания Ferrostaal Industrieanlagen GmbH, част от MAN Group до 2010 г. В момента е част от Deutsche Industrieanlagen GmbH, която обединява международни компании, специализирани в проектирането, управлението и изграждането на обекти от енергийната инфраструктура.

“Главболгарстрой”, в партньорство с американските Solar Turbines и Honeywell модернизираха 4 компресорни станции – “Странджа”, “Петрич”, “Лозенец” и “Ихтиман”, които осигуряват транзита към Турция, Гърция и Македония. В момента “Главболгарстрой” изгражда транзитен газопровод за Турция в участъка от компресорна станция “Лозенец” до очистителното съоръжение “Недялско”.

Комисията за провеждане на процедурата на закрито заседание ще разгледа ценовите предложения, уточняват от дружеството.

Икономически най-изгодната оферта ще бъде определена въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351,6 млн. лева без ДДС.

С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.

Реализацията на поръчката цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз.

По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов
investor.bg

Подобни новини

Вашият коментар