МИГ „Аврен-Белослав“ обявява процедура за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

МИГ „Аврен-Белослав“ обявява процедура за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

1. Референтен номер и име на процедурата: BG16RFOP002-1.021 МИГ Аврен-Белослав  – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

2. Цели на процедурата:

Целта на настоящата процедура е насърчаване на въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав. Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Процедурата за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ се изпълнява в съответствие с Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1: “Технологично развитие и иновации” Тематична цел 1 –

Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите и Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес“, Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Аврен-Белослав“.

3. Информация за общия бюджет на процедурата и предоставяне на БФП:

Бюджетът по процедурата е превалутиран по фиксинга на БНБ за 1 евро = 1,95583 лева.

3.1. Размер и интензитет на БФП

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 97 791,50 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 391 166,00 лева

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 88 012,35 лева

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 352 049,40 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за режим „de minimis” за малки и средни предприятия е до 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

4. Режим на минимална помощ:

Мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана със средства от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., се изпълнява в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на „едно и също предприятие“, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три приключени финансови години.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

•        предприятието кандидат;

•        предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

•        всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

•        предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Когато с отпускането на нова помощ de minimis може да бъде надвишен съответния таван, никоя част от тази нова помощ не може да попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

•        предоставената по настоящата процедура помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 може да се кумулира с помощ de minimis: предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент;

•        предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

За проверка на горните обстоятелства МИГ „Аврен-Белослав“ изисква данните за получени минимални помощи да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларация за минимални помощи, попълнена по образец, част от Условията за кандидатстване. Декларацията за минимални помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и преди сключване на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Праговете, посочени по-горе не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти. Спазването на праговете освен чрез Декларацията за държавни/минимални помощи ще бъде проверявано и чрез проверка в Информационна система “Регистър на минималните помощи”, Публичния регистър на Европейската комисия, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и Търговския регистър.

Администратор на помощта е УО на ОПИК.

Възстановяването на неправомерно предоставена помощ се извършва по реда на чл. 37 на Закона за държавните помощи.

Допълнителна информация относно приложимото законодателство в областта на държавните помощи може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на финансите:http://stateaid.minfin.bg.

5. Допустими дейности по процедурата:

5.1. Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности:

1.Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

2.Придобиване на права по интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.

3.Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.

4.Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

5. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация” 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.

Дейностите следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Дейностите по проекта следва да се изпълняват на територията на МИГ Аврен – Белослав.

5.2. Допустими проекти

1. Изпълнението на проектите следва да води   внедряване на продуктова и/или производствена иновация, попадаща  в обхвата на изброените подолу приоритетни направления на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

•        ИКТ и информатика;

•        мехатроника и чисти технологии;

•        индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

•        нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

2. Допустими за финансиране са проекти, които са насочени към  внедряване (собствена разработка или на база права по интелектуална собственост, придобити от трети лица) на продуктова и/или производствена иновация.

3. Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Кандидатите по настоящата процедура следва:

•        Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Аврен-Белослав.

•        Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

•        Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

6. Интернет адреси за публикуване на пакета документи:

Обявата заедно с Условията за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на МИГ „Аврен-Белослав“ –  http://mig-avren-beloslav.com/   и се регистрират в ИСУН, при наличие на такава възможност.

7. Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата процедура е неприложимо!

8. Краен срок за подаване на проектните предложени:

Настоящата процедурата e с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2019 г. 17.00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2019 г. 17.00 часа- в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Подобни новини

Вашият коментар