Амбицията на сегашното ръководство на общината е проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ да прерасне в общинска фирма

Амбицията на сегашното ръководство на общината е проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ да прерасне в общинска фирма

В община Долни чифлик се проведе заключителната пресконференция по проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“.

За него има сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под №BG05M9OP001-2.010-0248-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Постигнатото по проекта бе обобщено от неговия ръководител Даниела Кръстева. Тя даде висока оценка на постигнаните резултати. Г-жа Кръстева съобщи, че проектът приключва на 01.11.2019 г. Временно изпълняващият длъжността кмет на община Долни чифлик Любомир Вангелов заяви пред присъстващите в залата – служители в общинското социално предприятие и граждани, че амбицията на сегашното ръководство на общината е то да прерасне в общинска фирма, която да поеме благоустройството и озеленяването на общината.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 391 020,00 лева, от които 332 367,00 лв. европейско и 58 653,00 лв. национално финансиране. Продължителността му беше 16 месеца, считано от 01.07.2018 г. до 01.11.2019 г.

Г-жа Кръстева заяви, че е постигната основната цел на проекта – улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на община Долни чифлик чрез създаването на общинското социално предприятие.

Дейностите, изпълнявани по проекта, бяха:

– Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.
– Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.
– Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие.
– Оборудване на новосъздадени работни места и адаптиране за лица с увреждане и ремонт на помещенията социалното предприятие във връзка с дейността му.
– Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на общинското социално предприятие.
– Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.
– Осигуряване на наставници за новонаетите лица.
– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
– Организация и управление.
– Информация и комуникация.

Подобни новини

Вашият коментар