До собствениците – физически лица на горски територии в община Провадия

До собствениците – физически лица на горски територии в община Провадия

Собствениците – физически лица на горски територии в община Провадия могат да подадат документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от страна на Министерството на земеделието, храните и горите.

Заявления могат да се подадат в Държавните горски предприятия, а подробна информация може да получите  в Държавно Горско Стопанство Провадия с контакти – телефон: 0518/  42-170, електронна поща: dgs.provadia@dpshumen.bg или на адрес: гр. Провадия, ПК 9200, кв. Север, Заявления ще се приемат до средата на януари 2020г.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Ще бъдат изкупувани най – много 50 дка от един собственик.

Преди 3 години по същата процедура са изкупени от държавните предприятия около 130 имота за обща стойност над половин милион лева.

Съгласно изготвените правила за закупуване на горски територии: Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от ДП, подават заявление по образец, в ДП или в териториалното поделение, в чиито обхват на дейност се намира поземленият имот. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. заверено от заявителя копие на документ за собственост – решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на имота, нотариален акт, договор за продажба или договор за доброволна делба;
  2. заверено от заявителя копие на актуална скица с партида на имота от картата на възстановената собственост (КВС), придружена с удостоверение за характеристика на поземления имот – ако поземленият имот е в землище, за което е в сила Кадастрална карта и регистър;
  3. заверено от заявителя копие на удостоверение за наследници – когато имотът е възстановен на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;
  4. оригинал на нотариално заверено пълномощно от собственик/собственици – когато заявлението се подава от несобственик;
  5. запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценово предложение по образец

От Правилата става ясно, че цената на декар ще се определя от собственика на терена. Въз основа на предложението на собственика ще се прави оценка от лицензиран оценител, ако предложението не е по – високо от оценката – при състезателни начала ще бъдат определени класираните.

Снимките са от проведено ежегодното съвещание на ТП ДГС Провадия по опазване и стопанисване на горите и маркиране на Лесосечен фонд 2020 г. с участие в работната среща на представители на РДГ-Варна.

Подобни новини

Вашият коментар