МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия  прави проучване сред гражданите на трите общини за налагане на местна марка

МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия прави проучване сред гражданите на трите общини за налагане на местна марка

Във връзка с провеждане на проучване МИГ Възход пусна Анкета. В обръщение към жителите на трите общини  се отправя покана за активна гражданска позиция, чрчез изразяване на мнение по поставените въпроси в анкетата с цел по – добра координация на бъдещата дейност на МИГ:

Уважаеми жители на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия,

Молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, които ще са полезни за проучване на „уникалното в нас“ с цел установяване и по-нататъшно налагане на местна марка и продукти с висока добавена стойност на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време!

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Това накратко гласи обръщението. Анкетата може да бъде получена, попълнена и предадена на място в офиса на МИГ: с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ № 26. Също така може да бъде предадена по електронен път на e-mail: mig_vazhod@abv.bg. За целта анкетата може да бъде изтеглена оттук:

http://mig-vazhod.com/wp-content/uploads/2019/11/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%81.docx

Анкетирания трябва да избере само един отговор на всеки един въпрос, който най-точно отразява мнение му или в най-голяма степен се отнася за него.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИГ ВЪЗХОД: СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ функционира въз основа на  споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по мярка  „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проекти е в размер до 2 933 700,00 лева, предоставен от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020,

Очаква се да бъдат финансирани проекти на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти, които се вписват в приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Подобни новини

Вашият коментар