Изготвиха анализ на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия

Изготвиха анализ на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия

На редакционната поща на сайта получихме писмо от Сдружение „За силна Варна“ за изпълнен проект „Открито, а не скрито за домашното насилие“ и изготвен Анализ на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия. Присъединявайки се към каузата на проекта против домашно насилие и превенцията му, публикуваме част от писмото и самия изготвен Анализ:

УВАЖАЕМИ РЕДАКЦИОННИ ЕКИПИ,

Уведомяваме Ви за изпълнение на проект „Открито, а не скрито за домашното насилие“ на Сдружение „За силна Варна“. Основната тема на изпълнения проект е Домашно насилие и нужда от преодоляване на страха изпитван от жертвите. Проекта е финансиран със собствени средства на сдружението…

В изпълнение на проекта е изготвен Анализ/мониторинг на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия

За да бъдат постигнати целите за превенция на насилието на всички възможни нива и конкретно на Домашното насилие, Ви молим информационния бюлетин за резултатите от направените проучвания и анализ на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия да бъде публикуван в представляваната от Вас Електронна медия.

Анализ/мониторинг на защитата от домашно насилие в съдебен район Провадия

Това е първият анализ в съдебен район Провадия на потърсените съдебни мерки за защита от домашно насилие. Друг подобен анализ не е открит в публичното пространство или такъв не е оповестен в общодостъпните база данни.

Анализът е изготвен по проект „Открито, а не скрито за домашното насилие“, на Сдружение „За силна Варна“ през 2019г., финансиран със собствени средства.

Предмет на анализа са поисканите съдебни мерки в съдебен район Провадия и съдебните актове, постановени по тях.

Съдебен район Провадия се обслужва от Районен съд – Провадия и е един от най-големите съдебни райони. Той обхваща селищата в три общини: Община Провадия, Община Ветрино и Община Дългопол. Според официални данни публикувани на сайта на РС – Провадия съда има четири съдебни състава и 15 съдебни служители. Към съда функционират:  съдебно изпълнителна служба,  служба по вписванията и бюро съдимост. Административен ръководител – Председател на съда е Катя Савова. Местонахождава се в гр. Провадия, ул.”Ал. Стамболийски” 23, с работно време за граждани от 9:00 часа до 17:00 часа.

През периода 01.01.2019г. – 30.11.2019г. от сайта на Районен съд – Провадия http://www.court-provadia.com/ е установено, че с искане на съдебни мерки за защита от домашно насилие в съдебен район Провадия към съдебната власт са се обърнали 18 граждани с твърдение, че са пострадали лица от наложено върху тях домашно насилие /толкова са намерени образуваните дела от Сдружение „За силна Варна“/. От тях:

I.6 броя са издадените съдебни решения по реда на Закона за защита от домашно насилие, в които Съда намира за основателно искането за налагане на съдебни мерки за защита и постановява насилника да се въздържа от извършване на домашно насилие към пострадалото лице. По тези дела:

А.  В  6 от тях  към молбата за защита по реда на ЗЗДН е приложена декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, изходяща от молителя, с която същата декларира, че е жертва на домашно насилие от посочено лице – 100%

Б. В  6 от тях е издадена заповед за незабавна защита – 100%

В. В  5 от тях е издадена ограничителна съдебна заповед до лицата упражнили домашно насилие –  Забрана до доближаване на жилище, което пострадалото лице обитава и местата й за социални контакти и отдих – 83,33%

-на 50 метра  за 18 месеца – в три от делата

-на 50 метра  за 10 месеца – в едно от делата

-на 50 метра  за 4 месеца – в едно от делата

Г. В  6 от тях е наложена глоба до лицата упражнили домашно насилие  – 100%

-в размер на 300лв. – в пет от делата

-в размер на 200лв. – в едно от делата

II.3 бр. са издадените съдебни решения по реда на Закона за защита от домашно насилие, в които Съда намира за неоснователно искането за налагане на съдебни мерки за защита и отхвърля молбата за защита. Това е 16,66%  от общия брой образувани дела по ЗЗДН.

-В 3 от тях е издадената заповед за незабавна защита с мерки по чл.5, ал.1, т.1 и 3 ЗЗДН до приключване на делото с влязло в сила решение – 100%

III.6 бр. са приключените дела по ЗЗДН с определение за прекратяване поради неизпълнение на дадените от съда указания. Това е 33,33% от общия брой образувани дела по ЗЗДН.

IV.3 бр. са приключените дела по ЗЗДН с определение за прекратяване поради оттегляне на молбата за защита. Това е 16,66%  от общия брой образувани дела по ЗЗДН.

-В 3 от тях е издадената заповед за незабавна защита с мерки по чл.5, ал.1, т.1 и 3 ЗЗДН до приключване на делото с влязло в сила решение – 100%

-В 3 от тях издадената заповед за незабавна защита с мерки по чл.5, ал.1, т.1 и 3 ЗЗДН до приключване на делото с влязло в сила решение е обезсилена – 100%

100 % от пострадалите лица, обект на домашно насилие в Съдебен район Провадия са жени. Това е видно от съдебните решения по реда на Закона за защита от домашно насилие, в които Районен съд – Провадия намира за основателно искането за налагане на съдебни мерки за защита и постановява насилника да се въздържа от извършване на домашно насилие към пострадалото лице, налага ограничителна съдебна заповед на извършителя и глоба.

50% от тях, връзката между извършителя на домашно насилие и жертвата на домашно насилие, е партньори живеещи на семейни начала.

33,33% от тях, връзката между извършителя на домашно насилие и жертвата на домашно насилие, е съпруг – съпруга.

16,67% от тях, връзката между извършителя на домашно насилие и жертвата на домашно насилие, е син – майка.

                        СДРУЖЕНИЕ „ЗА СИЛНА ВАРНА“

                                                                Д. Димитров        

Подобни новини

Вашият коментар