Председателят на Общински съвет Провадия Димо Димов свиква второ заседание на съвета

Председателят на Общински съвет Провадия Димо Димов свиква второ заседание на съвета

Димо Димов – Председател на Общински съвет Провадия свиква съветниците на второ редовно заседание на Общински съвет Провадия.

То ще се проведе на 23.12.2019г. от 09:00ч. в зала 119 на Административната сграда на общината, при следния дневен ред:

1.Актуализация на бюджета на община Провадия за 2019г.

2. Одобряване на план-сметка за разходите за дейност „Чистота“ и определяне размера на такса „битови отпадъци“ за 2020г.

3. Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти.

4. Информация за състоянието и перспективите на музейното дело в община Провадия за периода ноември 2018 – октомври 2019г.

5. Приемане на план за заседанията на Общински съвет Провадия за 2020г.

6. Докладни записки

7. Питания на общински съветници.

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Дневния ред подлежи на промяна при гласуване в тази насока от страна на съветниците.

На предходното заседание общинския съветник Мустафа Али бе избран за заместник – председател на Общински съвет Провадия. Също така беше избрана временна комисия за подготовка на проект за изменение и допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Провадия“ и членовете на постоянните комисии в съвета.

На това заседание на Общински съвет Провадия се предвижда да бъдат отпуснати допълнително 25 000лв. по предложение на д.т.н. инж. Жоро Илчев – кмет на общината на Детска градина „Снежанка“ за закупуване на водогреен котел за филиалната сграда на детската градина на ул. Рада Илиева №1.  Искане в тази насока е постъпило от директорката Светла Георгиева. В искането си директорката подробно обяснява, че последният ремонт на съществуващия котел е правен през месен Август, но с настъпване на студения сезон и след едномесечна експлоатация ремонтирания котел е дефектирал отново. От кмета и заместник кмета Диян Парушев са изискани становища, относно същността на направения последен ремонт и детайли.

Председателя Димо Димов отправя поканата за заседанието до всички граждани на община Провадия.

 

Подобни новини

Вашият коментар