Язовир Цонево – малко известни факти и снимки

Язовир Цонево – малко известни факти и снимки

В края на миналата година намаления воден обем на Язовир „Цонево“ бе причина язовира да бъде актуална тема в новинарските сайтове.

Според специалисти намаления воден обем е в резултат на липсата на валежи от твърде дълго време. Актуалността на темата дава повод ПРОВАТОН да изложи малко известни понастоящем факти и снимки, без собствени коментари или анализи.

Факт №1:

Язовир „Цонево“ официално и в документите фигурира все още като язовир „Георги Трайков“. Чисто формално Язовир „Цонево“ не съществува, макар от дълго време да е известен под това име. Официалното име на язовира е „Георги Трайков“. В някои официални документи се изписва и като „Язовир Георги Трайков (Цонево)“.

Факт №2:

Към 20.12.2019г. по официална информация за водните количества в язовирите, които МОСВ наблюдава завирения воден обем в язовир “Георги Трайков“ е със запълване под 50%. Запълването му е 44,39%.

Според МОСВ язовирите за напояване са едногодишни изравнители, които след края на напоителния сезон се празнят и отново се пълнят през пролетното пълноводие. Очакваните максимални притоци постъпват в периода от март до май. При това положение – язовир “Георги Трайков“ е със запълване под 50% – МОСВ ще разреши единствено вода за осигуряване на минимално допустим отток в реките след язовирите с количества, отговарящи на притока към тези язовири със съответна обезпеченост.

Факт №3:

През 2017г., след извършена проверка на място през Ноември 201г. е издадено решение от РИОСВ Варна във връзка с инвестиционно намерение на „Вестел 2002“ООД за разширение и реконструкция на МВЕЦ „Цонево“. То се отнася до увеличаване на мощността  на МВЕЦ „Цонево“ за използване на водите на язовир Георги Трайков /Цонево/ за производството на електроенергия.

Инвестиционното предложение включва изграждане на централа с отклонение от колектора на смукателната тръба на подязовирна помпена станция, напорен тръбопровод и сградоцентрала с инсталирани три турбогрупи с 2,20 куб.м/сек на водно количество на една турбина или общо 6,60 куб.м/сек за 3 турбини.

Територията попада в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ – зоните „Камчийска планина“ и „Река Камчия“. В решението на РИОСВ е записано, че сред мерките имащи отношение към конкретното инвестиционно предложение е предвидената мярка „Неразрешаване на водовземане на водни тела, когато това водовземане може да влоши екологичното им състояние, предвид натиска на водовземане.

Проекта е предвиден да се реализира на десния бряг на р. Луда Камчия в землищата на с. Цонево и с.Сава.

Факт №4:

Към датата на издаване на това Решение от 2017г. на РИОСВ Варна, водите на язовир Георги Трайков, т.е. така известния язовир Цонево са предвидени за ползване за промишлени цели и са предвидени за аварийно – битово водоснабдяване на гр. Варна и селищата от Варненска област.

Факт №5:

С Решение № 129/21.08.2018 г. на министъра на околната среда и водите се отнема Разрешително  от 05.09.2001 г. за водовземане от язовир Георги Трайков (Цонево) с цел аварийно питейно-битово водоснабдяване в гр. Варна и селищата от Варненска област, въз основа на писмо изх. № 08-00-326/04.05.2018 г. на зам.-министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

Така след август 2018г. е невярно да се твърди, че язовира е с предназначение за аварийно питейно – битово водоснабдяване.

Факт №6:

През 2019г. в Министерски съвет постъпва предложение от заместник – министрите на земеделието и околната среда и водите – проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. В предложението се посочва, че приемането на тази наредба се налага с оглед постъпили искания от заинтересовани лица, Министерство на околната среда и водите, „Напоителни системи“ ЕАД и с които се изтъква необходимостта да бъде променено предназначението част от язовирите посочени Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37 от 2008 г., сред които е и язовир Георги Трайков (Цонево). Конкретното изменение което се прави гласи:

„По отношение на язовирите: Георги Трайков (Цонево) и Тракиец е предвидена промяна в рибностопанско отношение, от язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителския риболов е разрешен извън санитарно охранителната зона с категоризация „любителски риболов“, на язовири с предназначение само за „любителски риболов“. Основна причина за промяната е писмо с изх. № 12-00-965/10.05.2019 г. на МОСВ, с което се отправя предложение за промяна на предназначението, като същите отпаднат от списъка с язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване.“

ПРОВАТОН: така накратко проследихме документалните факти за язовира от 201г. до сега. За да покажем и малко известните снимки на които попаднахме, ще върнем нашите читатели далеч назад в миналото.

Преди много години под водите на язовира остават селата  Голямо Делчево и Дебелец. Село Дебелец е съществувало до 1976 г. в границите на тогавашната община Цонево, Варненски окръг. С Указ на Държавния съвет № 202 (обн. ДВ, бр. 18 от 2 март 1976 г.) е заличено от Списъка на населените места и землището му е присъединено към село Цонево. Така известния язовир Цонево е построен през 1968 – 1969г.

Малко известен понастоящем е факта, че на този язовир е бил спуснат най – големия плавателен съд за язовирни води за времето си. Плавателния съд се казва „Вълчан войвода“ и е наистина с внушителни размери.

На следващата снимка е увековечен първия рейс на „Вълчан войвода“ в язовир Цонево.

Архивни снимки има и от самия му градеж.

Строежът на канал №3 от системата на язовир „Цонево“ до заводите в Девня.

Поставянето на последната тръба в тунел за мелиоративни нужди.

Така е изглеждал градежа в един етап.

Градежа на язовирната стена.

Багеристите правят отбивния канал.

Малка част от строителите на канала.

Издигане на дренажните призми на язовирната стена.

По градежа на язовира е работила и миньорска бригада.

Стотици курсове правят самосвали да носят пръст на язовирната стена.

ПРОВАТОН: Изключително впечатляващо, нали? Очаквайте предстоящата статия за интересното минало (и настояще) на селата, които са останали под язовир Цонево.

Подобни новини

Вашият коментар