Обществено обсъждане на бюджета на Община Дългопол за 2020 г. ще се проведе на 8 януари

Обществено обсъждане на бюджета на Община Дългопол за 2020 г. ще се проведе на 8 януари

Утре ще се състои обществено обсъждане на проекта на бюджета на Община Дългопол за 2020 година. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от пресцентъра на местната администрация. Обсъждането ще се проведе на 8 януари от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Дългопол.

Проектът на бюджета предвижда обща рамка от 11 465 271 лв., като в това число са делегираните от държавата дейности на обща стойност малко над 7.6 млн. лв. и за местни дейности 3.4 млн. лв. За дофинансиране на делегирани държавни дейности са предвидени 362 770 лв.

Основна цел на проекта е запазване на финансовата стабилност и непоемане на рискове водещи до формирането на дефицит. Предвидени са бюджетни кредити в размер на 1 956 410 лв., в това число от държавна субсидия – 855 800 лв., от местни приходи – 1 100 610 лв.

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет за 2020 г. са на база разходни стандарти, и ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател за дейност „Общинска администрация” – 855 800 лв. Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация” – 669 975 лв.; за издръжка и трудови разходи в дейност „Общински съвет” – 132 155 лв. и за дофинансиране на допълнителна щатна численост в дейност „Общинска администрация” – 298 480 лв.

Предвидените бюджетни кредити в размер на 615 296 лв. ще бъдат изразходвани за следните дейности:

– Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за обществените възпитатели – 25 920 лв.;

– Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление- 89 600 лв.;

– За дейности по плана за защита при бедствия – 3 200 лв.;

– Доброволни формирования за борба с кризисни ситуации- 9 600 лв.;

– За районни полицейски инспектори – 10 614 лв.;

– За детски педагогически стаи – 8 614 лв.;

– Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии – 457 940 лв.;

– Предвидени са бюджетни кредити от местни приходи в размер на – 9 808 лв., които ще бъдат изразходвани за осигуряване на гориво на ПУ гр. Дългопол – 8 000 лв. и на Пожарна – 1 808 лв.

Предвидените бюджетни кредити в размер на 1 174 238 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател. Средствата са осигурени от държавния бюджет. Предвидените средства от местни приходи в размер на 185 000 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения

Предвидените бюджетни кредити в размер на 106 744 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигурителни вноски на 7 броя медицински сестри заети с медицинското обслужване на децата и учениците, както и за цялостната издръжка на здравните кабинети. За подпомагане издръжката на Медицински център гр. Дългопол са предвидени от собствени приходи – 10 000 лв.

В проекта на бюджета за 2020 година са предвидени 601 460 лв., от които 143 520 лв. капиталови разходи от собствени приходи с които ще се финансират следните обекти:

Окончателно плащане на ОУП – 47 520 лв.

Проектиране и изграждане на детски площадки в гр. Дългопол; с. Медовец; с.Партизани и с. Цонево – 96 000 лв.

Със целеви трансфер от фонд „Стихийни бедствия“ ще се финансира обект „Ревизия и възстановителни СМР, западно дере, облицовка централно дере до ул. „М. Толбухин“ гр. Дългопол и възстановителни СМР на централно дере по открит отводнителен канал-жп прелез до заустването му в река Камчия“ в размер на 457 940 лв.

Предвидени са 1 282 137 лв. от безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места“, а именно: улица „Маршал Толбухин“; “Генерал Заимов“; “Гео Милев“; “Патриарх Евтимий“; „Христо Михайлов“; “Христо Ботев“ и ул. 14-та в с. Цонево. Общата сума на проекта за Инвестиционната програма за 2020 г. възлиза на 1 883 597 лв.

Десислава ВАСИЛЕВА

Подобни новини

Вашият коментар