Във Вълчи дол от 43 години е нямало такава мащабна инвестиционна дейност

Във Вълчи дол от 43 години е нямало такава мащабна инвестиционна дейност

На последната сесия на Общински съвет Вълчи дол се взе решение за кандидатстване за финансиране на проект „Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална, обществена зала”, находящ се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол” по проект „Красива България” 2020.

Стойността на бъдещия заплануван за изпълнение проект е около 190 хиляди лева. След доклад от страна на г-жа Маркова, кмета на Община Вълчи дол Георги Тронков накратко поясни:

Георги Тронков – кмет на Община Вълчи дол: „Обекта всички знаете,  това е старата Балканбанк, там знаете, че ще го правим фитнес център за младите хора. СМР- то е 184 966лв. Нашето съфинансиране съобразно програмата е 56 хил.“

Широкомащабната инвестиционна дейност в общината продължава. Припомняме, че вече започна цялостно преасфалтиране на пътни отсечки и улици във Вълчи дол. Дейностите се извършват по проекта „Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Общата стойност на проекта е 1 916 039 лв. Целта му е чрез реконструкция на улиците и модернизирането на техническата инфраструктура да се подобри качеството на средата във Вълчи дол. Общия срок по изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца и прогнозно той трябва да приключи през Януари 2021г.

Първа копка по мащабния проект бе направена през лятото на 2019г.

Община Вълчи дол продължава максимално да използва възможностите, които предоставят различните европейски програми и националните програми. За пореден път прави крачка за благоустрояването на населените места, този път по проект Красива България, за да могат младите хора във Вълчи дол да развиват пълноценно своите физически и спортни възможности.

„От 43 години в общината е нямало такава мащабна инвестиционна дейност.“ – това са думите на народния представител Павел Христов, изказани за община Вълчи дол.

Думите на народния представител засвидетелстват цялостната му подкрепа към административния и управленчески екип на общината.

ПРОВАТОН внимателно следи за своите читатели заплануваните и изпълнението на одобрените проекти в общината.

Подобни новини

Вашият коментар