Д-р Димитър Димитров, председател на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ – какво е направено и какво предстои

Д-р Димитър Димитров, председател на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ – какво е направено и какво предстои

– Г-н Димитров, измина една година от стартиране изпълнението на стратегията на МИГ „Възход -Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Как я оценявате в качеството си на председател на УС на МИГ?

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: Мисля, че тя е много успешна. На 13 юни 2018 г. сключихме Споразумение за изпълнение на одобрената Стратегия за програмен период 2014- 2020 г. Изминалата година е първата година от прилагането на Стратегията. Всяко начало е трудно, като основните трудности са с финансирането на текущите дейности на МИГ. За 2019г. получихме авансовото плащанеедва в края на месец юни. Наложи се през 2018 г. трите общини да финансираме дейността на МИГ, както и да прибегнем до ползването на банков кредит, за да осигурим изпълнението на одобрения бюджет и подготовката за прием на проекти. Справяме се в движение с критичните ситуации и мисля, че вече сме в работен ритъм. Другият много голям проблем е забавянето от страна на Държавен фонд „Земеделие“ при разглеждането на проведените процедури за прием и на подадените проекти в МИГ. Имаме обаче уверението на г-н Васил Грудев – изпълнителен директор на Фонда, че това забавяне ще бъде преодоляно, като за обработката на процедурите на МИГ са определени 19 допълнителни екипа експерти от областните дирекции на ДФЗ, които да разглеждат постъпилите над 230 процедури с над 1100 проекта към тях.

– С какъв екип изпълнявате амбициозните си цели? Вие действате като местна изпълнителна агенция, която консултира, но и одобрява и наблюдава изпълнението на проектите.

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: Екипът е малък, но много компетентен и амбициран да се справи с всички предизвикателства. В състава му влизат директор, експерт и счетоводител. Разбира се, те получават силна подкрепа от трите общини. В Управителния съвет влизат общините Ветрино и Провадия, представители на бизнеса и нестопанския сектор. Както стратегията беше написана отдолу-нагоре чрез множество консултации с местната общност, така и занапред ще търсим съдействието й. При одобрението на проектите, освен външни експерти-оценители, участват членове на Общото събрание. Така се гарантира максимална прозрачност.

– Каква работа беше свършена през този период?

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: През този период екипът на МИГ концентрира усилията си върху разработването на необходимите вътрешни нормативни документи, свързани с подготовката за прием на проектни предложения. Стратегията ни е еднофондова. Тя се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В тази връзка трябваше да се разработи процедура за прием на проекти, която отразява специфичните изисквания на програмата. Проведохме процедура за избор на външни експерти-оценители, които се включват в оценителните комисии съобразно тяхната компетентност. Подготвят се насоки за кандидатстване по всички мерки. След осигуряването на финансиране се организира изпълнението на заложените дейностите по бюджета – изготвяне на рекламни и информационни материали, анализи, информационни срещи и обучения…

– Какво представлява Водено от общностите местно развитие и как се прилага в нашата територия?

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: Воденото от общностите местно развитие /ВОМР/ е нов инструмент, разработен и предложен от Европейската комисия на страните-членки за програмния период 2014–2020 г. Този подход е естествено продължение и надграждане на прилагания вече 10 години подход, наречен „ЛИДЕР“. ВОМР взаимства от ЛИДЕР основния принцип на планиране „отдолу-нагоре“ и запазва неговата териториална приложимост – територии с население от 10 000 до 150 000 еквивалентни жители. Разковничето за успеха на този подход е сътрудничеството между местната власт, жителите, предприемачите и неправителствените организации. Нашата местна инициативна група не прилага ЛИДЕР през изминалия програмен период, но оценява неговата полезност на база натрупаният опит в ЕС и в България. Затова направихме всичко възможно новата стратегия на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ да бъде одобрена през този програмен период. При приема бяхме класирани на второ място, което е добър показател за качеството на нашата стратегия и за подготовката ни при положение, че кандидатстваха 75 МИГ. Като финансов инструмент ВОМР дава възможност за по-разнообразни интервенции на територията на МИГ и, естествено, за по-осезателно въздействие.

– По кои оперативни програми са осигурени средствата?

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: Стратегията ни се финансира от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Има МИГ, които прилагат т.нар. многофондово финансиране и от други Оперативни програми, но тъй като нашата МИГ кандидатства на втори прием, и срокът за изпълнението на стратегията е по-кратък, решихме да е така. Освен това на територията работят предимно микропредприятия, затова нашата стратегия е еднофондова и получава финансиране само от селската програма.

– Какво предстои?

Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино, председател на УС на МИГ „Възход“: До края на 2020 г. МИГ „Възход –Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ трябва да е договорирала целия финансов ресурс по мерките от стратегията. След това екипът на МИГ ще съблюдава реализацията на проектите и ще подпомага бенефициентите при отчитането им. През следващата година планираме самата местна инициативна група да кандидатства с проект за транснационално сътрудничество, свързан с популяризирането на местните възможности и изграждане на капацитет за развитие на креативен туризъм на територията. Идеята е да кандидатстваме съвместно с МИГ „Девня – Аксаково“ и МИГ от Испания, като целта ни е чрез този проект да успеем да привлечем част от туристическия поток от черноморските курорти към нашите общини, защото имаме много исторически и природни дадености, които могат да бъдат атрактивно представени.

Подобни новини

Вашият коментар