Навременни мерки срещу комари в община Долни чифлик

Навременни мерки срещу комари в община Долни чифлик

Главния държавен здравен инспектор Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев изпрати точни указания на Община Долни Чифлик за навременни мероприятия за контрол на комарните популации.

Мерките се налагат поради пренасяните с комарите вируси и паразити. В тези мерки влиза изискването обществените поръчки за дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на територията на общината да включват мерки по контрол на комарите през периода март – ноември. Също така задължително да се провеждат обработки в началото на сезона, както и при повишаване на температурата на водата в комарните биотопи над 10°С.

При необходимост обработка ще се извършва и още при първа поява  на летящи комари, преди развиване на листната маса по растенията. Мерките ще се повтарят до постигане на ефект или при поява на нови популации комари.

Навременно приложени мерки за ограничаване и намаляване числеността на  комарите в населените места намалява риска от появата и разпространението на нововъзникващи и съществуващи инфекции. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето държавата, общините, юридическите и физическите лица осъществяват дейностите си, като осигуряват опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори. Дейностите по провеждането на обработки срещу насекоми (дезинсекция) и кърлежи (дезакаризация), имащи отношение към здравето на хората, са регламентирани с Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД). Според наредбата физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи различни видове обекти, като хранителни, лечебни заведения, детски градини, паркове, зелени площи, места за отдих и др., са длъжни за собствена сметка да осигуряват дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Мероприятията по ДДД трябва да се извършат от регистрирани в Министерство на здравеопазването за този вид дейност специализирани фирми, подлежащи на контрол от органите на държавния здравен контрол.

Превантивните мерки за намаляване числеността на векторите се организират и финансират от общините, които за тези цели ежегодно планират средства в своите бюджети.

Указанията за навременни мероприятия за контрол на комарните популации на Главния държавен здравен инспектор Доц. д-р, д.м. Ангел Кунчев са разпратени не само на Община Долни Чифлик, а на всички общини от варненска област, като надзора по осъществяването им е възложен на РЗИ Варна.

 

Подобни новини

Вашият коментар