Бисер Денев в остър сблъсък с Филчо Филев! С аргументи защитава новата структура! Инж. Жоро Илчев показва как се сплотява екип готов за много работа

Бисер Денев в остър сблъсък с Филчо Филев! С аргументи защитава новата структура! Инж. Жоро Илчев показва как се сплотява екип готов за много работа

При приемането на новата структура на Общинска администрация – Провадия на сесия на общински съвет Провадия, в зала 119 се разрази остър сблъсък на мнения между бившия кмет на Провадия Филчо Филев, който сега е общински съветник и секретаря на общината Бисер Денев.

Повода бе предложението на кмета на Провадия др.т.н. инж. Жоро Илчев общинската администрация да бъде структурирана по нов начин, с нови отдели и дирекции. С новата структура се определят задълженията на служителите, ресорите на зам.кметовете и техните задължения и компетенции, а определени длъжости са директно отговорни пред кмета на общината.

Директно противопоставяне на новата визия за общинска администрация изрази общинския съветник Филев, като зададе множество въпроси включително: „Защо се правят промените? Какво ще се постигне със създадените нови дирекции и отдели? Какво, примерно, би се постигнало с омаловажаване ролята на заместник-кметовете и директорите на дирекции и съсредоточаване на цялата власт и отговорност в три лица. Кмета по закон, директор Дирекция „Финанси“ и нач.-отдел “Правно обслужване и обществени поръчки“.“ Според Филев проектът за решение, бил объркан, а в края на изказването си иронично заключи: Предполагам вносителите, поне, разбират какво казвам.

В отговор на желанието на Филев администрацията да продължи работа по стария тертип, изказване направи Бисер Денев-секретар на община Провадия. Той подчерта, че „раздробяването“ на структурата на общината се прави по очевадни причини, а те са че с досегашната структура администрацията, само с две дирекции мастодонти, е неработеща. В директен отговор пред Филев, Денев обясни, че структурата на общинска администрация е виждане на работодателя, това е позицията на новия работодател, но и неговото лично виждане.

Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия: Мотивите по първия въпрос, който казахте за раздробяване на структурата са очевадни. Това е позиция на новия работодател, но и моя позиция, която е официализирана и пред вас, за това, че прилагането на структура с две дирекции, мастодонти – обща администрация и специализирана администрация, така както формално е изписано в Закона за администрацията в общини от среден характер, с такава численост като нашата, е неработеща. Поради най-малката причина, че директорът на специализирана администрация, който и да е той, трябва да бъде вундеркинд. Той трябва да разбира от териториално-селищно устройство, екология, общинска собственост, образование, здравеопазване, култура, младежки дейности, спорт и всякакви други неща, които бяха включени. Тъй като това е доказано, че е неработещо, и е имало проблеми, са предприети мерки за преструктурирането на общинската администрация и за разделяне на тази дирекция в няколко по-малки. Най-меко казано така.

По стар свой навик последващото изказване на Филчо Филев започна с фразата „Ще започна отзад напред., но завърши с язвителна бележка, че едва ли не от промяната на структурата на общината ставало ясно, че „директора на Дирекция „Специализирана администрация“ не се справя“, така го разбирал той в прав текст, като камъка беше изстрелян от Филев в градината на инж. Янко Янко, с който малко по – рано на сесията също се конфронтира. Така общинския съветник Филев намери начин „да си го върне“ на инж. Янков за по – раншната му позиция на сесията и изказването му, които не се харесаха на Филев и откровено го засягаха. /За конфронтирането между инж. Янков и Филев очаквайте статията ни утре/.

За това си подхвърляне, Филев получи от Денев припомняме на мястото му отредено от избирателя „Вие имате друго виждане. Налагали сте го, когато е било възможно.“ и също така че причините са установени още по време на предишното управление, че организацията по досегашния тип не е била оценявана благоприятно и от самия Филев по време на кметуването му, за разлика от сегашната му позиция и че оценките за структурата нямат общо с личността и усилията на директора Янков, тъй като типа на досегашната организация не е от най – работещите.

Изказване на Бисер Денев-секретар на община Провадия: Не съм давал оценки за работата на никого. Но служебно по наредбата за оценяване на кадрите, по класификатора съм овластен, докато съм секретар, да правя такива с формулярите налични. Аз съм оценявал досегашния, и възможно бъдещ директор на някоя от дирекциите, става въпрос за инженер Янков, вие сте били контролиращ ръководител и двамата сме подписвали едни и същи оценки, които никак не са неблагоприятни и никак не са свързани с тази оценка, която я дадохте. Това, че е преценено, че този тип организация не е най-добрият вариант, не дава лоша оценка на човека, който е изпълнявал тези задължения до момента. Просто има виждането, че по-работещия вариант ще бъде другия, този, който ви се предлага.

Вие имате друго виждане. Налагали сте го, когато е било възможно. В заповедта на тримата заместник ресорни кметове и ясно посочих, ще бъде ясно посочено, след като вие приемете структурата, че организират, контролират и ръководят всички дейности в рамките на ресора, който им е възложен.

В изнервена дуплика Филев, изчерпал аргументи със заповеден тон нарежда да бъде повторена старата структура на общината. Защо като удавник за сламка се мъчи да предотврати новата визия на общината, чрез ново структуриране остава необяснимо.

Дуплика на Филчо Филев: Уважаеми общински съветници, Уважаеми г-н Денев, Кратко и ясно. Кметът със заповед не може да измени решение на ОбС. Не може. В заповедта за ресорите буквално трябва да бъде повторена структурата както е схематично предложена и приета от ОбС.“

Страстите охлажда общинския съветник от ДПС Хюсни Адем, който е бивш директор на дирекция в Община Провадия:„Уважаеми г-н кмет,Колеги,

И аз искам да си кажа мнението. Пет години бях директор на дирекция в общината и съм бил от другата страна на бариерата, като изпълняващо лице. Сега съм лице вземащо решение, така че това, което виждам аз е една структура, която е наистина доста добре раздробена и с определени по-малки детайли. Вижда се кой на кого е подчинен, къде ще докладва, какво ще прави и с какво ще се занимава. Разбира се, това, което казва г-н Филев – кой на кого ще докладва пряко, какво, какви вменени ще са му задълженията, това, разбира се, ще бъде изписано в длъжностна характеристика. Всяко лице, което работи в администрацията, има такава характеристика и в нея пряко е написано какво трябва да прави и какви му са задълженията, на кого да отговаря и т. н., а това, че кметът е решил да увеличи бройката на пряко подчинените към него, може да е за добре. Пак казвам, така направеното раздробяване, според мен, е по-добре, защото общата отговорност знаете до какво води – до пълна безотговорност.

В резултат предложения проект за решение бе приет от общинските съветници с 14 гласа „за”, 0 -„против” и 6 – „въздържали се”.

Интересно е, че няма нито един глас против новата структура на администрацията и доста лабилно, въпреки дългия спор и конфронтацията, дори въпреки заповедния си тон, самия Филев явно гласува „въздържал се“, което принципно означава, че няма конкретно формирано мнение по въпроса.

Чисто заяждане ли или само за спорта … беше въпрос към един друг съветник от предния съвет, явно филма ще има продължение с друг персонаж.

ПРОВАТОН: В поредица от няколко статии ще проследим за Вас важните моменти от януарската сесия

 

Подобни новини

Вашият коментар