Правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват по време на заседанията по делото не е абсолютно

Правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват по време на заседанията по делото не е абсолютно

Ако обвиняемият е взел недвусмислено решение, дори и мълчаливо, да не се яви в някое от провелите се съдебни заседания в процеса срещу него правата му не са нарушени, отговаря Съдът на ЕС на преюдициално питане на Специализирания наказателен съд

Съдът в Люксембург излезе с ключово решение за присъствието на обвиняемите на съдебния процес и нарушаването на презумпцията за невинност, вследствие на преюдициално запитване от страна на Специализирания наказателен съд.

Казусът

Специализираната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу тринадесет лица с обвинение за ръководене и участие в организирана престъпна група за убийства, грабежи и кражби, както и за други престъпления. Повдигнатото спрямо двама от подсъдимите обвинение е за участие в тази организирана престъпна група — престъпление, наказуемо с от три до десет години “лишаване от свобода”. Двамата обвиняеми са били уведомени за условията, при които процесът може да се проведе в тяхно отсъствие, а именно ако не се явят без уважителна причина, както и че в такъв случай те ще бъдат обвързани от крайния акт по същество, като няма да могат да го оспорват с аргумент, че не са взели лично участие.

В производството срещу тях пред Специализирания наказателен съд (СНС) първоначално са проведени седем съдебни заседания. На всяко от тези заседания делото е отлагано. Запитващата юрисдикция не е дала ход на съдебното следствие и не са събирани доказателства поради отсъствието на различни обвиняеми заради заболявания на датите на посочените съдебни заседания. Тази юрисдикция е изследвала дали тези отсъствия действително са основателни, но въпреки множеството си съмнения не е установила, че отсъствията на тези обвиняеми са неоснователни.

С актове от 19 и 26 април 2017 г. СНС се е произнесъл по възможността в главното производство да се проведе съдебно заседание в отсъствието на посочените обвиняеми. В това отношение съдът е приел, че личното присъствие на същите не е необходимо “за разкриване на обективната истина” по смисъла на националната правна уредба, що се отнася до престъпленията, за които са обвинени.

Магистратите от СНС обаче са се усъмнили дали националната правна уредба, разглеждана в главното производство, е в съответствие с правото на Съюза. Вследствие на което са спрели делото и са отправили преюдициално питане до Съда на ЕС със следния въпрос: “Ще бъде ли нарушено правото на обвиняемия да присъства на съдебния процес по чл. 8 ал.1 и ал.2 вр съобр. 35 и съобр. 44 от Директива 2016/343, ако е проведено едно от съдебните заседания по наказателно дело в отсъствието на обвиняемия, като последният е бил редовно призован, бил е надлежно уведомен за последиците от своето неявяване, бил е защитаван от избран от него адвокат — в следните случаи:

а) не се е явил поради зависеща от него причина (а именно е взел решение да не участва в това конкретно съдебно заседание);

б) не се е явил поради независеща от него причина (а именно заболяване), ако след това е уведомен за извършените в негово отсъствие действия и е взел информирано решение, с което:

е заявил, че не оспорва законността им на основание своето неявяване и не желае да се преповторят в негово присъствие;

е заявил, че желае да вземе участие в тези действия, като съдът е извършил допълнителен разпит на посоченото от него лице, при което е дал пълноценна възможност на обвиняемия да участва?”.

Решението на Съда на ЕС

В решението си Съдът на ЕС отговаря на въпроса на СНС отрицателно, като посочва, че правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват на съдебния процес не е абсолютно.“Член 8, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която, при положение че обвиняемият е уведомен своевременно за съдебния процес срещу него и за последиците от неявяване на този процес и е представляван от упълномощен да го защитава адвокат, избран от самия него, правото му да присъства на съдебния процес не е нарушено, когато: той е взел недвусмислено решение да не се яви в някое от съдебните заседания в процеса срещу него или не се е явил в някое от тези съдебни заседания поради независеща от него причина, ако след това заседание е уведомен за извършените в негово отсъствие действия и е взел информирано решение, с което е заявил било че не оспорва законността им на основание своето неявяване, било че желае да вземе участие в тези действия, вследствие на което сезираният национален съд е преповторил посочените действия, и по-специално е извършил допълнителен разпит на свидетел, в който обвиняемият е имал възможност да участва пълноценно“.

В мотивите си Съдът на ЕС посочва, че преюдициалният въпрос се отнася, на първо място, до хипотезата, в която обвиняемият съзнателно се отказва от явяване в едно от съдебните заседания в процеса срещу него, както и, че актът за преюдициално запитване следва, че отказът на единия подсъдим от участие в съдебното заседание е бил съпътстван от минимум гаранции, съответстващи на неговата тежест, и е видно, че този отказ не е в разрез с нито един значим обществен интерес.

“Въпросът на запитващата юрисдикция към Съда се отнася, от една страна, до случая, в който обвиняем, поради независеща от него причина неуспял да се яви в съдебно заседание в процеса срещу него, заявява, след като е бил уведомен за действията, извършени в негово отсъствие в това съдебно заседание, че не оспорва законността им на основание на своето неявяване и че не желае те да се преповторят в негово присъствие. В този контекст е необходимо да се констатира, че в този случай може да се приеме, че е налице недвусмислен отказ от правото на присъствие в съответното съдебно заседание. От друга страна, запитващата юрисдикция има предвид случая, в който обвиняемият заявява, че желае извършените в негово отсъствие действия да се преповторят в негово присъствие, което води до провеждане на допълнителен разпит на свидетел, в който обвиняемият има възможността да участва пълноценно. В това отношение лице, чието искане за преповтаряне в негово присъствие на действията, извършени в съдебни заседания, на които то не е могло да се яви, е уважено, не може да се разглежда като неприсъствало на процеса срещу него”, пише в мотивите на Съда на ЕС.

Подобни новини

Вашият коментар