МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ очаква да получи над 220 000лв. по Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2020 година

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ очаква да получи над 220 000лв. по Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2020 година

В началото на всяка година МЗХГ разглежда подадените от местните инициативни групи бюджети за съответната година. По предварителни данни, одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2020 година на  МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ ще бъде в размер на 224 670,89 лева.

Общински съвет Бяла взе необходимото решение за подписване на документи и предприемане на действия от страна на Кмета на Община Бяла инж. Пеньо Ненов.

Предстои издаване на Заповед от МЗХГ за одобрението им на бюджета.

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ може да кандидатства през Държавен фонд земеделие за отпускане на авансово плащане за изпълнение на дейностите по бюджета чрез подаване на Заявка за авансово плащане за отпускане на 50% от тази стойност с допълнително приспадане на обявените от тях при одобрение на стратегията средства по сметка (50 000 лева), т.е. в размер на 12 500 лева. Следователно сумата за авансово плащане, за която може МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ подаде искане е в размер на 99 835, 44 лева.

Един от задължителните документи по предстоящото подаване на Заявка за авансово плащане е издаване на Запис на заповед от Община Бяла в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото плащане за 2020 г. за Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“.

Съгласно Наредба, за да заяви авансово плащане в размер на 99 835, 44 лв., МИГ Долни Чифлик и Бяла е длъжна да представи задължителен набор от документи. Два от тези документа са Запис на заповед, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното авансово плащане и Решение от ОбС Бяла за одобряване на запис на заповед.

С решението на Общински съвет Бяла е възложено на Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане за 2020 година и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Същото съдействие се изисква и от община Долни Чифлик.

На 9.01.2020г. МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ успешно приключи „Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла“. Той се финансира по подмярка  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Общият бюджет на проекта беше 46 562 лв.

По проекта са осъществени партньорски срещи между МИГ „Долни чифлик и Бяла“, МИГ „Горенска Кошарица“, град Кран, Словения и МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Обсъдени са методи и подходи за възможно най-ефективно и подходящо представяне на местната идентичност, традиционните продукти, исторически, културни и природни забележителности на всеки от партньорите.

 

Подобни новини

Вашият коментар