СНЦ “МИГ Аврен – Белослав” проведе начална пресконференция на проект “Мобилен екип на терен за превенция”

СНЦ “МИГ Аврен – Белослав” проведе начална пресконференция на проект “Мобилен екип на терен за превенция”

Проведе се начална пресконфренция в изпълнение на проект “Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки”, финансиран по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициаитивна група „Аврен-Белослав“ .

На 25.02.2020 г. от 10:30 до 11:00 часа в гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” №23, Конферентна зала на община Белослав се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 “Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки”. Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 – Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициаитивна група „Аврен-Белослав“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, инж. Светла Колева – координатор, г-жа Даниела Янкова – счетоводител, специалисти, гости.

Екипът на проекта направи кратко резюме на проектните дейности, и представиха необходимите документи за кандидатстване за потребители и специалисти.

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Белослав по образец и при спазване на изискванията, утвърдени в МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР на специалисти от МЕТ по проект BG05M9OP001-2.054-0001-C01 “Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки”.

Подобни новини

Вашият коментар