МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА, ФИНАНСИРАНА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви втори краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекти могат да се подават до 05.04.2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 450 000 лева.

Основната й цел е развитие на туризма на територията на местната инициативна група. Мярката предоставя помощ за инвестиции в туристическа инфраструктура, атракции за посетителите и маркетинг на местни продукти.

Допустими кандидати са общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, както и юридически лица с нестопанска цел на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат финансиране, са: изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационни центрове, на посетителски центрове за експониране на местното природно и културно наследство, на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура, както и туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо наследство.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9 779 лева, а максималният – 391 160 лева.

 

Подобни новини

Вашият коментар