Близо 1 милион лева за ремонт и обзавеждане на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол

Близо 1 милион лева за ремонт и обзавеждане на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол

Община Вълчи дол сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Обща стойност на проекта, който ще се изпълни е 926 264.94 лв., от които: Европейско финансиране: 787 325.20 лв. и Национално съфинансиране: 138 939.74 лв.

Проектът предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности – основен ремонт и реконструкция на сградния фонд на СУ „Васил Левски“, включващи строително – монтажни работи обхванати в етап I. В столовата на тяло „В“ е предвидено да се изградят две самостоятелни вентилационни инсталации. Строително – монтажните работи за спортните площадки предвиждат цялостна подмяна на асфалтовото покритие в спортната зона, боядисване с анти – хлъзгаща акрилна боя. Проектът предвижда и подмяна на обзавеждане и оборудване включващо маси и столове, кухненско оборудване, както и фитнес уреди за открито и такива предназначени за ползване на закрито.

Наименованието на проекта е „Подобряване на образователната инфраструктура на община  Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“.

С изпълнението на проекта ще се подобри материално-техническата база на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол – Тази специфична цел е в пряка корелация с общата цел за подобряване на материално-техническата база на училищата в селските райони.

Също така ще се подобри образователната среда, с което се цели да се  повиши интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол и социално – икономическо развитие на община Вълчи дол чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот.

Очаква се, с реновирането и оборудване на сградата с изпълнението  на проекта, да бъдат подобрени  експлоатационните качества и външния вид  на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар