Община Суворово спечели проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци

Община Суворово спечели проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци

Община Суворово спечели проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

На 24.04.2020 година, беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство” между Община Суворово и Министерство на Министерство на околната среда и водите, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Договорът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз в размер на 796 711.32 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 23 месеца.

Проектът предвижда да се извърши закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 – сметище с площ 1.041ха или 10 410кв.м и частично заети площи от съседните имоти с обща площ 10 138кв.м в землището на община Суворово. Проектът ще се осъществи на два етапа:

Етап I – Техническа рекултивация на депото, включващ:

– прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация;

– изграждане на отводнителни канавки за предодвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото;

– полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой се използва от глинести материали.

Газоотвеждаща система, включваща вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разтояние от 100м., с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

Техническата рекултивация се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

Етап II – Биологична рекултивация, включващ:

Вторият етап на проекта ще се осъществи след приключване на техническата рекултивация и ще бъде реализиран с финансови средства на общината. Ще се извърши:

⦁ затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо,след приключване на проекта.

Целта на настоящото проектно предложение е закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово, чрез етапно строителство, което ще допринесе за:

⦁ Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

⦁ Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

⦁ С реализирането на проекта ще се допринесе за постигане целите на настоящата процедура за “Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14”, а именно принос към задълженията на РБългария по процедурата за нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015г. по дело C-145/14. Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнение на предписанията на действащото българско законодателство в областта на отпадъците и ще подобри значително екологичната обстановка на територията на общината.

Подобни новини

Вашият коментар