Община Ветрино посочва реда за регистрация на животновъдни обекти

Община Ветрино посочва реда за регистрация на животновъдни обекти

Община Ветрино публикува във Фейсбук съобщение с реда на регистрация на животновъден обект от тип лично стопанство

„Уважаеми жители на Община Ветрино,

С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 година е променен реда за регистрация на „животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни: Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни, зайци и птици.

За село Ветрино регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване във фронт офиса в сградата на Общинска администрация – Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ №24, на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

За останалите населени места от общината регистрацията на „животновъден обект – лично стопанство“ се осъществява чрез подаване в кметството / кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в „животновъден обект – лично стопанство“, са определени в чл.4а на

Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.):

2 (два) броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

10 (десет) броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

3 (три) броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

2 (два) броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

10 (десет) възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

50 (петдесет) възрастни птици независимо от вида;

100 (сто) бройлера или подрастващи птици независимо от вида.

Регистрацията е безплатна!“.

Подобни новини

Вашият коментар