В община Долни чифлик започна работата по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии

В община Долни чифлик започна работата по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии

След проведена обществена поръчка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени две фирми, които ще работят по създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места в община Долни чифлик, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Фирма изпълнител ще изработи кадастрални карти и регистри на с. Венелин, с. Гроздьово, с. Горен чифлик, с. Голица, с. Нова Шипка, с. Бърдарево, с. Булаир и с. Солник, а друга фирма изпълнител ще изготви кадастралните карти на Долни чифлик, с. Старо Оряхово, с. Рудник, с. Юнец, с. Кривини, с. Пчелник и с. Детелина.

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти, които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, в сградата на Община Долни чифлик, в сградата на кметствата, както и на интернет сайта на АГКК www.cadastre.bg.

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи в организираните приемни: копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост; копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

Община Долни чифлик няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица.

Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти.

Към днешна дата фирмите работят по създаване на Работна геодезическа основа на населените места. За тази дейност не се налага участието на собствениците и предоставяне на документи. Графици и срокове за геодезическите заснемания на имотите и работа на приемните по населени места ще бъдат допълнително предоставени.

Подобни новини

Вашият коментар