Кметът на Ветрино Д-р Димитър Димитров и НЧ „Развитие -1903“ с.Блъсково, община Провадия подписаха договори по стратегията на МИГ „Възход“

Кметът на Ветрино Д-р Димитър Димитров и НЧ „Развитие -1903“ с.Блъсково, община Провадия подписаха договори по стратегията на МИГ „Възход“

На 2 юни бяха подписани и връчени първите два договора с бенефициенти по мерките от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Възход“ – Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

След получаване от Държавен фонд „Земеделие“ на заповеди за одобрение на първите приеми по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“, МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия подписа договори с одобрените кандидати Община Ветрино и Народно Читалище „Развитие -1903“ с. Блъсково, община Провадия.

Проектът на Община Ветрино е за ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината /сградите на читалищата в с.Ветрино и с.Белоградец/ и е на стойност 234 990 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 02.06.2023г.

Проектът на Народно Читалище „Развитие -1903“ с.Блъсково има за цел съхраняване и развитие на местната идентичност и местното културно наследство, чрез закупуването на носии за фолклорните състави към читалището. Стойността на проекта е 29 783,52 лв. и следва да се изпълни до 02.06.2022г.

Подобни новини

Вашият коментар