Д.т.н инж. Жоро Илчев: Благодаря на провадийци за високата отговорност и дисциплина, която показаха и продължават да показват с борбата с корона вируса

Д.т.н инж. Жоро Илчев: Благодаря на провадийци за високата отговорност и дисциплина, която показаха и продължават да показват с борбата с корона вируса

ПРОВАТОН: Здравейте г-н Илчев, изминаха седем месеца от избора Ви за кмет на Община Провадия, жителите на общината Ви гласуваха голямо доверие. Какво се промени в общината за този кратък период от време? Епидемичната обстановка попречи ли на нормалното функциониране на общината и на нормалния живот на хората?

Инж. Жоро Илчев: Здравейте! Използвам интервюто да благодаря на провадийци за високата отговорност и дисциплина, която показаха при спазване на изискванията на щаба за борба с корона вируса и на правителството на Р. България. В община Провадия стриктно се спазваха всички заповеди на министъра на здравеопазването, бяха взети и допълнителни мерки за защита на общинските служители при обслужване на клиентите на община Провадия. Удовлетворен съм от резултатите и на този етап съм спокоен, че в нашата община няма болни от корона вирус. Това обаче в никакъв случай не трябва да ни успокоява, необходимо е да има дисциплина да продължим да спазваме дистанция, да извършваме дезинфекция.

Въпреки ограниченията и мерките против корона вируса работата в община Провадия върви много добре.  Продължаваме и успешно ще приключим  проектите, започнати от предходното ръководство на Община Провадия.

През месец  декември 2019 г. в сградата на Общинска администрация – Провадия, се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура – ОДК Провадия”, по Оперативна програма „Региони в растеж”. Проектът бе финансиран  от оперативната програма в размер на 171 531,69 лева и съфинансиран от Община Провадия в размер на 99 757,20 лева. В рамките на проекта са изпълнени дейности, които доведоха  до подобряване на енергийната ефективност на сградата на ОДК Провадия чрез постигане на клас „А” на енергопотребление и минимум 62% енергийни спестявания.

В края на месец  януари 2020 г. бе открита  строителната площадка и започна изпълнение на строителните дейности по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”, финансиран по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на проекта се изпълнява пълна рехабилитация на пътната настилка по част от улиците „Трети февруари”, „Скобелев”, „Овеч”, „Светослав Обретенов” и „Добрина” с цел подобряване на достъпа до крепост „Овеч” и привличане на повече туристи. Подменени са  бордюри и тротоарни настилки, положен е асфалт, реновирани  са и две подпорни стени.  Изградено е ново улично осветление. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 058 334,47 лв., като до края на месец юли проекта ще бъде завършен.

През 2019 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), прие на Община Провадия да бъдат отпуснати средства за реализацията на 4 (четири) проекта за изграждане на битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия на обща стойност 397 662,02 лв. без  ДДС.  С посочените средства се предвижда да се изгради битова канализация по ул. Генерал Манзей, Христо Смирненски, Ивайло, Комунига, Пролет, Перуника и Петър Моллов, както и да се извърши реконструкция на водопроводната мрежа по ул. Генерал Манзей и ул. Комунига. С извършване на тези дейности ще бъде постигнато изграждане на канализационна мрежа в гр. Провадия почти на 100 % (преди реализирането на проекта степента на изграденост е 95,71% или дължина на канализационната мрежа 42 001 метра). Подписан е договор с изпълнител, предстои проектите да се реализират до края на месец август.

В края на 2019 година, непосредствено преди Коледните и новогодишни празници бе реализиран и проекта на Община Провадия по програма „WiFi4EU – насърчаване на интернет свързаността в местните общности“ за изграждане на безплатен интернет в гр. Провадия. Безвъзмездните средства, предоставени в рамките на инициативата, са под формата на еднократна сума в размер на 15 000 евро(ваучер), с която Община Провадия изгради зони за ползване на безплатен интернет във следните точки: – Кв. „Север“, детската площадка до параклиса; – Детската площадка в района на бившата автогара; – Централен градски площад; – Детската площадка до църквата; – Парк ловен дом; – Новият спортен комплекс; – МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД.

ПРОВАТОН: В община Провадия е приет бюджет за 2020 г. и има поименен списък за капиталови разходи. Как се изпълняват заложените дейности?

Инж. Жоро Илчев: Въпреки пандемията и наложените мерки, както и големият ресурс отделен от общината заложените дейности се изпълняват в срок.

Ще започна с подпомагане на Общинската болница в Провадия. Здравеопазването е приоритет в общината. Заложени са средства и за болницата беше закупен Хардуерен сървър – компютърна радиография на стойност 32 532 лв. и медицински монитор на стойност 2 468 лв.

Стартирана е процедура за основен ремонт на сградите на кметства с. Комарево, с. Градинарово, с. Китен, с. Бозвелийско, с. Чайка, с. Петров дол. В селата Комарево, Градинарово и Бозвелийско ремонтите вече са приключили.

Доставен и монтиран е климатик в ритуална зала гр. Провадия.

Предстои монтиране на климатици и в пенсионерските клубове в гр. Провадия. Трябва да уважаваме и улесняваме постоянно възрастните хора.

Изпълнен е проекта за ремонт на паркинга на ул. „Трети февруари“. Паркингът е разширен, положен е асфалт, поставени са указателни табели, паркоместата са обозначени, отделено е и място за инвалиди. Туристите и жителите на община Провадия вече могат да го ползват.

Извършен е основен ремонт на стълбището на ул.“Венелин“ и ул.“ Д. Грънчаров“, като по този начин бе подобрен достъпа на живущите на тези улици до собствените им домове.

Избран е изпълнител и започва ремонт на тротоарни настилки по улици „Б. Желев“, Х. Димитър“ и „Г. Димитров гр. Провадия и селата Тутраканци и Снежина.

Избран е изпълнител и за доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в част от населените места в Община Провадия – с. Чайка, Храброво, Блъсково, Снежина, Славейково и Кривня.

Има избран изпълнител и за извършване на санитарна резитба на дървета и премахване на опасни клони на територията на Община Провадия. Поради пандемията и закъснение при провеждане на поръчката дейността ще бъде извършена през есента.

Избран е изпълнител и започва асфалтиране на пътя Провадия- Петров дол, като дейността ще бъде извършена до средата на месец юли.

За по голяма сигурност и спокойствие на жителите и гостите на гр. Провадия е сключен  договор с изпълнител за изграждане на система за видео наблюдение. Системата  ще обхване  важни райони от град Провадия, като ще се извършва постоянен мониторинг и запис на събитията. Към нея ще бъдат допълнени и вече съществуващите видеокамери.

Предстоят основен ремонт на зала 119 на административната сграда на община Провадия и “Ремонт, реконструкция и обновяване на облика на Общински пазар – град Провадия”. Зала 119 е важна за община Провадия, необходимо е тя да придобие европейски вид, да е представителна, модерна и функционална за да може в нея да се провеждат сесиите на общинския съвет и всички значими мероприятия.

Жителите на община Провадия, респективно земеделските производители заслужават модерен общински пазар, в който да показват и продават своята продукция. Поръчката за проектиране на нов обществен пазар е обявена. След изготвяне на проекта ще започне и неговото изпълнение. Идеята ми е пазара да стане едно приятно място за всички, с повече пешеходна зона, паркинг, красиви и добре поддържани зелени площи и чисти, модерни тоалетни. При първа възможност ще ви запозная с идейния проект.

Много важно за община Провадия е обявяването на поръчката за „Доставка и монтаж на прожектори на спортна площадка- гр. Провадия“ и „Доставка и монтаж на улични осветители и табла за улично осветление в населените места на община Провадия. На спортната площадка ще бъдат подменени всичките 20 бр. осветителни тела с нови LED прожектори с по-голяма мощност за да може да се спортува и в по късните часове на деня. Улични осветителни тела LED и ел. табла ще бъдат монтирани селата Бозвелийско – 40 бр., Златина –  20 бр., Венчан – 21 бр., Кривня – 35 бр., Добрина – 21 бр. и  Петров дол – 35 бр.

На откритият спортен комплекс /до бившето ПТУ/ е доставена и монтирана охранителна кабинка. Общинските служители, които ще работят там,  ще имат възможност да следят за провеждането на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спортните клубове.

Емблематичната за провадийци „Суха чешма“ беше възстановена. Изградена бе нова пергола и пейки, отново бе пусната водата, благодарение на доброволец от ВиК, засадени бяха дървета и декоративни храсти, част от тях дарение от провадийци, подрязани бяха туите около това чудесно кътче за отмора.

По информация, предоставена от „Местна инициативна група – Възход“ е одобрен проекта на Община Провадия за Ремонт и обновяване на Централна градска част (плочките на центъра), кв. 59 / V по плана на гр. Провадия – етап 1. Стойността на безвъзмездната помощ за която е кандидатствано е в размер на 349 986,00 лева без ДДС. Осигурени са средства за съфинансирането на разходите за реализирането на проекта, както и такива за извършване на авторски надзор и строителен надзор с цел реализиране на обекта. Очакваме в рамките на месец юли да бъде сключен договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, като в максимално кратки срокове ще бъдат изготвени документациите за възлагане на обществената поръчка и същата ще бъде изпратена за съгласуване от управляващия орган.

Без съмнение един от най-важните проекти за провадийци е околовръстния път. Още в началото на мандата си като кмет изпратих писмо до Министър председателя, с копие до Министъра на регионалното развитие и благоустрояване и до Агенция „Пътна инфраструктура” относно НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБХОДНИЯ ПЪТ НА ГРАД ПРОВАДИЯ. Чрез медиите  бе дадена публичност на проблема. Отговорът пристигна на 6 април 2020 г., като в писмото подписано от Георги Терзийски – председател на Управителния съвет на АПИ се казва, че Обходният път-Провадия е включен в новата програма на АПИ за 2020 г., като през месец септември ще бъде обявена процедура за избор на проектант за изготвяне на нов проект, след което ще се осигуряват средства за реализирането му.

В началото на мандата информирах и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за големия проблем свързан с железопътната линия, която преминава през град Провадия, за това че не е обезопасена и обезшумена. От ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ни беше отговорено, че компанията е взела решение за обезопасяване на ж.п.линията в Провадия по цялата и дължина, чрез монтаж на обезшумителни прегради, запланувано през 2024 г. В тази връзка сме предвидили средства за ремонт и на наличните пет броя подлези в града за да може те да се превърнат в безопасно, сухо, чисто и осветено място за преминаване на ж.п. линията. Надявам се да осигурим средства и за автоматични рампи за инвалиди, а дай боже и за асансьори. Сигурността на преминаващите ще се гарантира с денонощно видеонаблюдение.

В началото на мандата е проведена среща и с потенциален инвеститор, който желае да възстанови минералните бани в Провадия. В тази връзка е започната работа по проектиране и изграждане на тръбопровод, които ще доведе минералната вода до парк „Минерални бани“. Наред с това Община Провадия кандидатства с проект по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.280  МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Наименованието на проекта е „Валоризиране на местното  природно и културно наследство в община Провадия” и е насочен към облагородяване и създаване на зони за отдих и туристически атракции в частта от парк Минерални бани, която е общинска собственост. Т.е. ще върнем красотата и зеленината в Минералните бани, като поставим беседки и пейки. Ще направим приятни и чисти пешеходни алеи за разходки, както е било преди много години. Поддържани зелени площи за игри на тенис, топка или за пикник, кой за каквото иска. Стойността на проекта е 149 918,61 лв.

Община Провадия подготви и подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретната цел на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания. Ще бъде изграден Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 потребители. Стойността на подаденото проектно предложение е 523 590,15 лв.

ПРОВАТОН: В условията на пандемия, как се осъществяват социалните дейности в община Провадия?

Инж. Жоро Илчев: На територията на община Провадия се предоставят патронажни грижи за възрастни хора в затруднения самостоятелно да се справят в ежедневието и бита си, както и такива с увреждания по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Предоставят се комплексни здравно-социални услуги, като за целта работят медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, 11 домашни помощници – шест в град Провадия на пълна заетост,а останалите в различни села от общината, назначени на непълен работен ден. За целите на проекта и със средства от безвъзмездната финансова помощ е закупен нов лек автомобил, с който специалистите предоставят услугите по домовете на потребителите, назначен е шофьор, а цялостната координация се осъществява от диспечер. При предварително заложени 68 броя потребители, техният брой вече достига над 90. Домашните помощници работят по график и всеки от тях обслужва между 8 и 10 човека, ако е назначен на пълен работен ден.

Община Провадия се включи в Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. От 02.04.2020г. са назначени осем лица на трудов договор, длъжност домашен помощник, на четири часов работен ден, които обслужват 12 потребители в следните населени места – Провадия, Бозвелийско, Комарево, Блъсково, Градинарово и Манастир. По програмата се предоставя персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Община Провадия предприе необходимите действия за сключване на допълнително споразумение по действащ договор по Компонент 3, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с което се даде възможност за допълнителни услуги до домовете на хора в нужда, с цел ограничаване контактите между хората и спазване на мерките за превенция от заразяване с коронавирус. Услугите се предоставят в град Провадия и села от общината, където с помощта на кметовете и кметските наместници са идентифицирани хора в нужда.

Община Провадия бе включена и в Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане за периода от 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г. на територията на нашата община целевата програма ни даде възможност да осигурим топъл обяд на 110 човека.

Благодарение на усилията и съдействието на г-н Димитър Куцаров, на Община Провадия бе предоставена линейка, марка „Мерцедес“ с рег.№СА 5567 ТР. Линейката е предоставена безвъзмездно за неопределено време, във връзка с епидемията от коронавирус, на МБАЛ „Царица Йоанна –Провадия“ ЕООД.

Читалищата от общината имаха възможност да се възползват от финансирането, предоставено от Държавен фонд „Земеделие” чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” – Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура. Одобрени бяха проектите на две читалища от нашата община : Проектът на НЧ „Развитие – 1903” в с. Блъсково „Инвестиционна подкрепа за НЧ „Развитие – 1903” за съхраняване и развитие на местната идентичност и местното културно наследство”  на стойност 29 783,52 лева и проектът на НЧ „Васил Левски – 1901” в с. Добрина „Съхранените местни обичаи и фолклор – мост през векове и поколения“  на стойност 25 982,25лева. Вече е подписан и договорът между НЧ „Развитие – 1903” с.Блъсково и МИГ„Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” за изпълнението на проекта. Очакваме в най- скоро време да бъде подписан и договора за изпълнение на проекта на НЧ „Васил Левски – 1901” в с. Добрина.

Подадено е проектно предложение от страна на Община Провадия за прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищния и публичния сектор по ОП „Региони в растеж“ – “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районно управление на полицията-Провадия” BG16RFOP001-2.003 – „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” на стойност : 1 344 732.58 лв. и подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия BG16RFOP001-2.003 – „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”, в което са включени  Жилищна сграда на ул. „Дунав”70 и Жилищна сграда на ул. „Янко Сакъзов” – 47, на стойност стойност : 1 045 417.82 лв.

ПРОВАТОН: Оказа ли влияние карантината и мерките срещу корона вируса върху изпълнението на бюджета на община Провадия?

Инж. Жоро Илчев: Изпълнението на бюджета е много добро. Събираемостта на данъците до настоящия момент е дори малко по-голяма от същия период на миналата 2019 год.

ПРОВАТОН: Как се развива туризма в община Провадия в тези условия, има ли отлив на туристи?

Инж. Жоро Илчев: От 01.06.2020 год., съгласно решение на Общински съвет – Провадия, управлението и стопанисването на късноантичната и средновековна крепост „Овеч“ се предостави на общината. Назначени са служители, които отговарят за двата входа на крепост „Овеч“ и да таксуват туристите. Въпреки пандемията от коронавирус и ограниченията, към момента е регистриран много засилен интерес към посещението на този туристически обект, включително и от организирани групи туристи. В края на месец юли предстои стартиране и на новия археологически сезон 2020 г. на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата. През тази година няма да има ден на отворените врати заради корона вируса и опасността от струпване на много хора, но пък любители на древната култура ще се посрещат в Солницата ВСЕКИ ДЕН, ДОКАТО РАБОТЯТ АРХЕОЛОЗИТЕ. Правим необходимото за отпускането на нова щатна бройка на музея на гр. Провадия с оглед назначаване на подходящ човек, който да работи целогодишно като екскурзовод и да осъществява необходимата поддръжка на посетителският маршрут в този уникален в европейски мащаб археологически паметник Солницата.

Знам, че няма да е лесно, но вярвам, че заедно ще направим Провадия един модерен туристически и балнеолечебен курортен град. Имаме всички дадености на историята и природата за да направим Провадия световно известна! Аз съм човек от бизнеса и знам как се гонят поставени цели. Вярвам, че се движим в правилната посока и чуствам Вашата подкрепа.

Промяната на Провадия ще е и заслуга на всички Вас!

БЛАГОДАРЯ ВИ!

 

Подобни новини

Вашият коментар