След 6 години: Районен съд – Девня има председател

След 6 години: Районен съд – Девня има председател

Съдия Антони Николов наследи съдия Димо Цолов, който беше назначен в Районен съд – Варна и съдия Даниела Вълева

Съдия Антони Николов встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Районен съд – Девня от днес.

Той подписа акта си за встъпване пред административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов на официална церемония в присъствието на зам.председателите на ВОС, които му пожелаха успешен петгодишен мандат, съобщиха от съда.

Съдия Николов заема длъжността  след спечелен конкурс, проведен на 19 юни 2020 година, когато бе избран от съдийската колегия на ВСС с 11гласа „за“ и нито един „против“. Той поема ръководството на Районен съд – Девня след 6 годишен период, в който съдът нямаше титулярен ръководител. Функцията през този период се изпълняваше от съдия Димо Цолов, който беше назначен в Районен съд – Варна и от съдия Даниела Вълева.

РС- Девня е един от трите първоинстанционни съдилища във съдебния район на Окръжен съд – Варна. Осъществява правораздавателната си дейност в три общини – Девня, Суворово и Вълчи дол.

В концепцията си за стратегическо управление съдия Николов отбелязва като постижения на Районен съд – Девня, качеството и ефективността в работата на съда, както и кадровата стабилност, които ще дадат положителна насока в бъдещата работа. Той набелязва като свои приоритети също осигуряването на публичност и прозрачност в дейността, съпричастност към всеки един от колектива. За тяхното изпълнение съдия Николов предвижда създаване на оперативни планове, като контролът върху степента на изпълнението им, ще се осъществява от ръководството на институцията с подкрепата на работещите в нея. Съдия Николов планира прилагане на ежемесечна система за контрол за спазване на установените от закона срокове и минимизиране на просрочията. Той ще насочи усилия за подобряване на взаимодействието с гражданите и повишаване на правната им култура посредством обогатяване на интернет страницата му, осигуряване на по-добра информираност на гражданите и медиите за неговата работа.

Черно море

Подобни новини

Вашият коментар