БЛАГОУСТРОЯВАТ ЦЕНТЪРА В С. СТАРО ОРЯХОВО И ЗОНАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

БЛАГОУСТРОЯВАТ ЦЕНТЪРА В С. СТАРО ОРЯХОВО И ЗОНАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

На 23 юли т.г. между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ и Община Долни чифлик бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.231-0002-C01/2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“ по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Размерът на първоначално одобрената финансова помощ е 293 323,75 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Чрез реализиране на проекта ще бъде благоустроен централният площад в с. Старо Оряхово и ще се изгради и възстанови зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик.

Благоустрояването на централния площад в с. Старо Оряхово предвижда разширяване на площадното пространство, цялостна подмяна на настилките, обособяване на кътове за отдих и въвеждане на енергоспестяващо осветление. За зоната за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик се предвижда обособяване на места за отдих, изграждане и възстановяване на зелени площи, монтиране на соларно осветление, обособяване на места за паркиране на автомобили, обособяване на места за велосипеди, изграждане на пешеходни алеи, питейна фонтанка, видеонаблюдение и монтиране на спортни атракциони и съоръжения за деца.

Подобни новини

Вашият коментар