Изграждат открита спортна площадка в община Ветрино

Изграждат открита спортна площадка в община Ветрино

С подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи от техническата инфраструктура стартираха строително-монтажните работи по проект „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино” по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проекта е 96 069,15 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е три месеца.

Изпълнител на обекта е „КВИНТА – М“ ЕООД, избран след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, а Строителен надзор ще се изпълнява от „КОРЕКТ КОНСУЛТ – 55“ ЕООД.

Подобни новини

Вашият коментар