ДИМО ДИМОВ: ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ПРОВАДИЯ

ДИМО ДИМОВ: ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ПРОВАДИЯ

ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ ДИМО ДИМОВ

– Г-н Димов, на 8 ноември 2019 г. положихте клетва да служите на интересите на гражданите и обещахте да се борите за достоен живот и просперитет за жителите на Провадия. Какви са очакванията на хората към Вас към днешна дата?

На 8 ноември 2019г. се заклех да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Провадия и да работя за тяхното благоденствие. Същото направиха всички 21 новоизбрани общински съветници. Очакванията на гражданите и към настоящия момент са за повишаване качеството на живота в Община Провадия, за едно ускорено догонващо развитие спрямо другите общини от Варненска област. Със сигурност жителите в община Провадия, която е втора по-големина след областния център Варна, го заслужават. Очакванията са тя да придобие по-европейски облик и Общинският съвет, като орган на местното самоуправление, който определя политиката за изграждане и развитие на общината, трябва да работи в тази посока. Общинският съвет приема годишния бюджет на общината и осъществява контрол върху изпълнението му. Очакванията на провадийци са да не се допускат злоупотреби с техните пари, публичният ресурс да не се пилее, да се разходва икономично и с грижата на добър стопанин. Към момента смятам, че в тази насока се справяме добре. Същата е нагласата и при разпореждането с общинското имущество. В работата си в ОбС винаги съм отстоявал и личната си позиция общината да не продава имотите си, освен ако са неизползваеми и не носят приходи. Ние всички искаме транспортната и градската инфраструктура да се обнови, Провадия да добие европейска визия, градската среда да е по-сигурна и безопасна, децата ни да има къде да играят и спортуват.

Както вече знаете, скоро министърът на младежта и спорта Красен Кралев посети община Провадия, запознахме го с необходимостта от сериозни промени в спортната инфраструктура и се надяваме с помощта на правителството до Нова година да успеем да зарадваме децата и юношите на града с нова спортна площадка за мини футбол и открит фитнес на стария градски стадион.

– След девет месеца от началото на мандата, какви са измеренията на Вашата работа и на работата на ОбС, какво се промени?

Почти от самото начало този мандат е белязан със знака на глобалната пандемия от COVID-19, която постави нови изпитания и тества иновативността и гъвкавостта на местния парламент. В кратки срокове Общинският съвет на Провадия и аз като негов председател, успяхме да направим реорганизация на работата му и дори по време на най-строгите ограничителни мерки не допуснахме да се наруши дейността му и да се пропусне провеждането на всяко месечно заседание. Същевременно с оглед спазване на противоепидемичните мерки и икономия успяхме да намалим разхода за възнаграждения на Общински съвет за съответните сесии с над 30%. Недопускането на нарушение на работата на органа за самоуправление даде възможност своевременно да бъдат обсъдени и взети решения по важни за общината и гражданите въпроси, между които бяха отпускането на еднократни помощи за гражданите и мерки за облекчаване на тежестта върху местния бизнес в условията на COVID-19. На сесия през март беше дадена зелена светлина да се кандидатства по проект към МИГ Възход за парк „Минерални бани”. В същите условия подпомогнахме финансово МБАЛ „Царица Йоанна“- гр. Провадия чрез предоставянето на допълнителни средства и разсрочване на предишен заем, както и чрез закупуване на хардуерен сървър за компютърна радиография. Отделихме средства за ремонт и обновяване на централна градска част и за система за видеонаблюдение на град Провадия. Гласувахме средства за изграждане на пътища, водопроводи, битови канализации, тротоарни настилки и др., като някои от проектите вече се изпълняват.

– В началото на годината се извършиха промени в правилника за работа на Общинския съвет и постоянните комисии към него. Какво още може да се оптимизира в работата на органа на местното самоуправление?

Добрите текстове и практики от предишни правилници често намират място и в новия, откритите пропуски се отстраняват и като цяло правилникът се оптимизира за работа на органа за местно самоуправление в настоящите условия и към текущите нужди. Противно на някои твърдения в социалните мрежи, че гражданите нямат право да се изказват на заседание на Общински съвет, всъщност беше премахнато ограничението от 30 минути за това. За разлика от много други общини, дори и при най-суровите ограничителни мерки, заседанията на Общинския съвет и комисиите му бяха открити за гражданите. Предстои да предложа нова промяна в Правилника на Общинския съвет, свързана със скорошното изменение в Закона за местното самоуправление и местната администрация, даваща възможност на общинските съвети да провеждат заседания от разстояние. Това ще гарантира възможността колективният орган за местно самоуправление да работи, въпреки наложени мерки за ограничаване на движението и събирането на много хора на едно място.

Към настоящия момент е в ход процедура за проектиране и ремонт на зала 119 на Община Провадия – помещението, в което провеждаме заседанията на Общински съвет и което се използва за актова зала и за представления при нужда. Взимам активно участие при обсъждането на идеите за нея с проектантите с желанието след ремонта, Общината да разполага с една модерна и представителна зала, даваща възможност освен всичко и електронно гласуване на заседанията на Общински съвет Провадия.

– По какъв начин освен чрез съветниците гражданите на община Провадия могат да участват в заседанията на Общинския съвет?

Общинските съветници са само един от начините гражданите да получат представителство и да участват в местната власт. Най-прекият и директен начин е регламентиран в чл. 77 от Правилника на Общински съвет в Провадия, а именно –„Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация в рамките на 5 минути, по ред определен в настоящия правилник.“ Разпоредбата на подзаконовия нормативен акт е в пълен синхрон с чл.28, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който също регламентира изказванията на гражданите. Законът се явява нормативен акт от по-висока степен и гарантира, че никой не може да отнеме това право на гражданите. В проекта за всеки дневен ред винаги е включена точка–„Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“. Комисиите към Общински съвет са открити за граждани, представители на неправителствени организации и медии, които могат да вземат участие в обсъждането с правото на съвещателен глас. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет във връзка с предвидените за разглеждане въпроси, проблеми и решения в съответната комисия. Ако все пак съществува неяснота или колебание в тълкуването на текстовете на Правилника, свързани с участието на гражданите в заседанията на Общински съвет и неговите комисии, няма пречка те да бъдат пояснени или прецизирани.

– Според Вас – като млад човек, кои грешки на предишния Общински съвет не трябва да се повтарят в този мандат?

Всеки общински съвет има своите достойнства и дух. Не бих искал да говоря за грешки. Ще се съсредоточа да приложа опита, който съм придобил в предишния Общински съвет и който продължавам да трупам, за да подобрим работата на настоящия. Безспорен е фактът, че този Общински съвет е най-младият, иновативен, справящ се в безпрецедентни условия, работещ изцяло без хартия, който скоро ще гласува електронно и при нужда дистанционно. В работата на самият Общински съвет искам да видя повече конструктивен диалог, достоен, издържан на нужното ниво, без заяждания и нескромни изтъквания. Мисля, че има място за подобрение в посока общинските съветници да станат по-достъпни за гражданите, примерно чрез изнесени приемни. Никога не съм одобрявал формалното присъствие на общински съветници на заседанията и механичното вдигане на ръка. Нужно е всички да изразят своята позиция и различно мнение, за да се стигне до оптимално решение. Важно е при вземане на решенията и тяхното изпълнение да не се забравят принципите на законност, отговорност, колегиалност и прозрачност, за да се гарантират интересите на гражданите на община Провадия.

Източник: Фейсбук

Подобни новини

Вашият коментар