Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: Несъмнено пандемията от COVID-19 се отрази финансово не само на нашата община, но и на всички общини в държавата

Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик: Несъмнено пандемията от COVID-19 се отрази финансово не само на нашата община, но и на всички общини в държавата

Интервю на Радио „Фокус“ – Варна с кмета на Община Долни чифлик Красимира Анастасова по повод епидемията от коронавирус и как тя се е отразила на общината.

 

Фокус: Несъмнено епидемията от коронавирус се отрази на всички общини. Какви са финансовите аспекти за община Долни чифлик?

Красимира Анастасова: Несъмнено пандемията от COVID-19 се отрази финансово не само на нашата община, но и на всички общини в държавата. С близо 40% намаляха приходите от местните данъци. С около 20% намаляха постъпленията и от туристичския данък, поради факта, че летуващите деца от Украйна и Русия тази година не пристигнаха в курорта Шкорпиловци. Спазването на наложените противоепидемични мерки и осигуряване на необходимите лични предпазни средства и дезинфектанти за нормалната работа на общинска администрацията и нейните подструктури наложи допълнителни разходи за общината.

През последните години много собственици и наематели инвестираха и обновиха наличните материални бази и започнаха да предлагат богат избор за настаняване, но поради пандемията от COVID-19, сектора понесе сериозни финансови загуби. Ограничените възможности за сезонна заетост в туризма се отразиха на безработицата в общината, която е увеличена с 12 % спрямо същия период на миналата година.

Фокус: Нека поговорим и за реализираните проекти на територията на общината, кои са по-важните проекти, които реализирахте през тази година и какво предстои?

Красимира Анастасова: През тази календарна година работим по проекти финансирани по Програмата за развитие на селските райони, по проект „Красива България“, по проекти финансирани от ПУДООС, по проекти от ОПРЧР и такива, които са финансирани от националния и общинския бюджет. Работим и по проекти, финансирани чрез одобрените стратегии от МИГ Долни чифлик-Бяла и МИРГ Долни чифлик-Бяла-Аврен.

Към днешна дата се изпълняват следните проекти, които са на различен етап от реализацията им:

Осигуряване на топъл обяд в община Долни чифлик по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чийто срок е удължен до 31.10.2020 г.

Второ: По механизма за лична помощ се обслужват 84 лица с увреждания от цялата община.

Продължава предоставянето на услугите по проект за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства, който е удължен до края на 2020 година.

Продължават да се предоставят услуги за грижа на възрастни хора по проекти финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и МТСП. Обхванати са 183 лица.

Приключи изпълнението на проект „Текущ ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ с. Гроздьово“ по „Красива България“. Изцяло е обновена фасадата на учебната сграда, изпълнена е топлоизолация по тавани и подмяна на осветлението на втория етаж на сградата. Такъв ремонт не е извършван от откриването на училището.

В процес на изпълнение сме на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Долни чифлик, финансиран от ПУДООС, с което ще бъде изпълнена в срок директивата на ЕС за закриване на тези депа до края на 2020 г.

В началото на месец септември стартира изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Сключен е договор и предстои избор на изпълнител по проект за „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“ по ПРСР финансиран чрез МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА.

Избран е изпълнител и предстои откриване на строителна площадка, след съгласуване на процедурата от управляващия орган, по проект „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“ финансиран чрез МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен

В момента се изпълнява проект „Зелен кът за отдих в гр. Долни чифлик“ , финансиран със средства от ПУДООС, който ще бъде разположен до сградата на Дирекция Социално подпомагане.

Със средства от общинския бюджет се извършват основни ремонти на уличната мрежа в населените места от общината.

През месец май бе открит общинска фитнес зала, финансирана изцяло от общинския бюджет, която се радва на огромна посещаемост от жителите на гр. Долни чифлик.

Фокус: Инфраструктурата е от изключително значение за всяка община, какво предстои пред местната администрация по това направление?

Красимира Анастасова: Подаден и одобрен е проект за изграждане на спортни площадки на открито в СУ „Васил Левски“ по проект финансиран чрез, МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА. Успоредно с това е подадено проектно предложение за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в четири населени места от община Долни Чифлик – Шкорпиловци, Старо Оряхово, Гроздьово и Долни чифлик, по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност.

Наред с това са избрани изпълнители за изготвяне на технически проекти за изграждане на ПСОВ Долни чифлик-Старо Оряхово и ПСОВ Шкорпиловци. След издаване на разрешения за строеж проектите ще бъдат подадени за финансиране.

Не на последно място трябва да отбележа, че започнахме и подготовка на проекти за новия програмен период.

 

Десислава ВАСИЛЕВА

Подобни новини

Вашият коментар