Засилени противоепидемични мерки са въведени и в община Аксаково

Засилени противоепидемични мерки са въведени и в община Аксаково

Засилени противоепидемични мерки са въведени и в община Аксаково, съобщиха от пресцентъра на Общината. Със Заповед на кмета на Аксаково се въвеждат следните мерки на територията на общината:

За времето на обявената извънредна противоепидемична обстановка до 30.11.2020г. (включително), както и с оглед високата степен на потенциален риск от заразяване с COVID-19, обективната невъзможност за спазване на физическа дистанция между посетителите и служителите, предвид спецификата на работа на общинската администрация, предоставянето на услуги на граждани, извършването на касови плащания от тях и приемът им в официално обявените приемни дни на Кмета на Община Аксаково и на служителите от общинска администрация, да се осъществява при спазване на следните противоепидемични мерки:

Всички лица, при посещение на административната сграда на Община Аксаково,

са длъжни да:

– имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

– спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м. от други лица;

– ползват дезинфектант за ръце на входа на сградата;

Всички служители от Община Аксаково задължително използват защитна маска за лице или предпазен шлем при непосредствено обслужване на гражданите, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра.

Възлага се на Надка Симеонова – секретар на Община Аксаково, да предприеме необходимите действия за организация и контрол на: пропускателния режим в сградата на община Аксаково, недопускането на посетители повече от 1 (един) човек на 3 (три) кв.м., поставянето на видно място на информационни табели за задължението на спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, както и за осъществяването на контрол по изпълнение на разпорежданията на настоящата заповед и въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. и Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Отменя се изцяло заповед на кмета № 804 от 23.10.2020г.

Копие от настоящата заповед да се приложи за сведение към моя заповед № 804 от 23.10.2020г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – секретар на Община Аксаково.

Подобни новини

Вашият коментар